Katalog bude zpřístupněn dne 13. 4. 2018 i-Katalog předchozího ročníku

Stavební veletrhy Brno

Stavební veletrhy Brno

25. - 28. 4. 2018

Profil

Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov. Zvýrazněná témata: - Stavebnictví 4.0 – nové směry a aplikace v praxi - Projektování v BIM - SMART LIVING – inteligentní domácnost - Cirkulární ekonomika - Udržitelnost života v krajině a ve městech – ve vztahu k vodě a suchu - Rekonstrukce bytu v praxi – živě přímo na výstavišti

Obory zastoupené na veletrhu

  • 01 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, DESIGN
    • 01.01 Územní plánování (podklady, dokumentace)
    • 01.02 Architektonické návrhy a studie
    • 01.03 Ochrana krajiny
    • 01.04 Řešení interiérů
    • 01.05 Průmyslový design
    • 01.06 Kartografie
    • 01.07 Geodezie (vytyčování, zaměřování, fotogrammetrické práce)
    • 01.08 Diagnostika staveb, průzkumy ve výstavbě
    • 01.09 Navrhování staveb
      • 01.09.01 Navrhování (projektování) pozemních staveb (včetně bytových domů)
      • 01.09.02 Navrhování (projektování) mostů, dopravních a inženýrských staveb
      • 01.09.03 Navrhování vodohospodářských staveb
      • 01.09.04 Navrhování (projektování) technických zařízení staveb
      • 01.09.05 Navrhování (projektování) technologických zařízení staveb
      • 01.09.06 Navrhování (projektování) rekonstrukcí a modernizací, udržovacích prací a změn dokončených staveb
      • 01.09.07 Dokumentace pro stavbu lešení
      • 01.09.99 Navrhování (projektování) jiné
    • 01.10 Developerské projekty
    • 01.11 Inženýrská činnost
    • 01.12 Řízení investičních projektů
      • 01.12.01 Předinvestiční (přípravná) fáze projektu (studie, analýzy)
      • 01.12.02 Fáze souborného řešení projektu
      • 01.12.03 Fáze realizace přípravy projektu
      • 01.12.04 Fáze realizace projektu
    • 01.13 Vedení, dozory a dohledy ve výstavbě
  • 02 REALIZACE STAVEB
    • 02.01 Domy rodinné
      • 02.01.01 Domy rodinné zděné z pálených materiálů
      • 02.01.02 Domy rodinné zděné z nepálených materiálů
      • 02.01.03 Domy rodinné montované s nosnou konstrukcí železobetonovou
      • 02.01.04 Domy rodinné montované s nosnou konstrukcí dřevěnou
      • 02.01.05 Domy rodinné montované s nosnou konstrukcí kovovou
      • 02.01.06 Domy rodinné montované s jinou konstrukcí
      • 02.01.07 Zónová výstavba rodinných domků
      • 02.01.08 Rekreační budovy pro rodinnou rekreaci (chalupy, chaty, sruby)
    • 02.02 Domy bytové nájemní
      • 02.02.01 Domy bytové zděné z pálených materiálů
      • 02.02.02 Domy bytové zděné z nepálených materiálů
      • 02.02.03 Domy bytové montované s nosnou konstrukcí železobetonovou
      • 02.02.04 Domy bytové s nosnou konstrukcí kovovou
    • 02.03 Progresivní a úsporné technologie bytové výstavby
      • 02.03.01 Domy nízkoenergetické
      • 02.03.02 Domy ekologické
      • 02.03.03 Domy inteligentní
      • 02.03.04 Nízkonákladové domy
      • 02.03.05 Systémy pro svépomocnou bytovou výstavbu
      • 02.03.06 Přístavby a vestavby bytových domů
      • 02.03.07 Nástavby bytových a panelových domů
      • 02.03.08 Budování zimních zahrad
    • 02.04 Stavby výrobní
      • 02.04.01 Stavby výrobní průmyslové
      • 02.04.02 Stavby výrobní energetické
      • 02.04.03 Stavby výrobní zemědělské
      • 02.04.04 Stavby výrobní skladové
        • 02.04.04.01 Skladovací haly
    • 02.05 Stavby nebytové nevýrobní
      • 02.05.01 Budovy správní
      • 02.05.02 Budovy školské
      • 02.05.03 Budovy zdravotnické a sociální (i charitativní)
      • 02.05.04 Budovy sportovní
      • 02.05.05 Budovy kulturní (včetně sakrálních)
      • 02.05.06 Budovy obchodu a stravování
      • 02.05.07 Budovy pro ubytování a rekreaci
      • 02.05.08 Budovy pro obranu státu (vojenské a civilní obrany)
      • 02.05.09 Budovy (věznice)
      • 02.05.99 Budovy smíšené a jiné
    • 02.06 Stavby dopravní
      • 02.06.01 Silnice a dálnice
      • 02.06.02 Železniční a tramvajové tratě
      • 02.06.03 Mosty a lávky
      • 02.06.05 Tunely
      • 02.06.06 Podchody
      • 02.06.07 Letiště
      • 02.06.08 Přístavy
      • 02.06.09 Parkoviště
      • 02.06.10 Zpevněné plochy
      • 02.06.11 Chodníky, pochozí plochy
      • 02.06.12 Pojezdové plochy
      • 02.06.13 Obslužné dopravní stavby (čerpací stanice, garáže, opravny apod.)
      • 02.06.14 Protihlukové stěny
      • 02.06.15 Opěrné stěny
      • 02.06.99 Stavby dopravní jiné
    • 02.07 Stavby vodohospodářské
      • 02.07.01 Přehrady, vodní nádrže
      • 02.07.02 Úpravny pitné vody
      • 02.07.03 Jezy
      • 02.07.04 Plavební komory
      • 02.07.05 Úpravy vodních toků
      • 02.07.06 Protipovodňové úpravy a stavby
      • 02.07.07 Výpustné objekty na vodních tocích
      • 02.07.08 Studny
      • 02.07.09 Odvodnění a závlahy
      • 02.07.10 Venkovní vodovody
      • 02.07.11 Vodojemy
      • 02.07.12 Čistírny odpadních vod
      • 02.07.13 Venkovní kanalizace, stavby kanalizačních sběračů
    • 02.08 Stavby inženýrské liniové
      • 02.08.01 Dálkové potrubní a kabelové rozvody
      • 02.08.02 Plynojemy
      • 02.08.03 Regulační stanice plynu
      • 02.08.04 Výměníkové stanice
      • 02.08.05 Transformovny
      • 02.08.06 Štoly
      • 02.08.07 Stavby inženýrských sítí, kolektory, energokanály
      • 02.08.08 Stavby úložišť odpadů
      • 02.08.09 Objekty pro likvidaci odpadů
      • 02.08.10 Podzemní nádrže
      • 02.08.11 Rekultivace
      • 02.08.12 Stavby těsnicích bariér
      • 02.08.13 Septiky biologické
      • 02.08.99 Stavby inženýrské liniové jiné
    • 02.09 Ostatní stavby
      • 02.09.01 Věže, majáky
      • 02.09.02 Komíny
      • 02.09.03 Zařízení staveniště
      • 02.09.04 Stavby provizorní
      • 02.09.05 Kontejnerové systémy (obytné, kancelářské, skladové)
      • 02.09.06 Objekty mobilní
    • 02.99 Realizace staveb jiná
  • 03 STAVEBNÍ ŘEMESLA A TECHNOLOGIE
    • 03.01 Příprava staveb
    • 03.02 Zemní práce a zakládání
      • 03.02.01 Výkopové práce
      • 03.02.02 Hloubení šachet v obtížných geologických podmínkách
      • 03.02.03 Klasické zakládání
      • 03.02.04 Speciální zakládání
      • 03.02.05 Tunelářské práce, razicí práce
      • 03.02.06 Podzemní opěrné stěny
      • 03.02.07 Zakládání na pilotách a mikropilotách
      • 03.02.08 Kotvení stavebních konstrukcí
      • 03.02.09 Injektážní práce
      • 03.02.10 Vrtné práce (včetně vrtání studní)
      • 03.02.11 Udržování, čištění, regulace a obnova studní, vodních toků a nádrží
      • 03.02.99 Zemní práce a zakládání jiné
    • 03.03 Bezvýkopové technologie
    • 03.04 Práce betonářské a železobetonářské (svařování, hutnění, monolitické konstrukce)
    • 03.05 Práce montážní
    • 03.06 Provádění tepelných izolací
      • 03.06.01 Dodatečné zateplování budov
        • 03.06.01.01 Dodatečné zateplování panelových domů
        • 03.06.01.02 Dodatečné zateplování rodinných domů
    • 03.07 Provádění hydroizolací
      • 03.07.01 Provádění střešních hydroizolací
      • 03.07.02 Provádění hydroizolací podzemních částí staveb
      • 03.07.03 Provádění hydroizolací proti tlakové vodě
      • 03.07.04 Provádění hydroizolací mostů a viaduktů
    • 03.08 Provádění protichemických izolací
    • 03.09 Práce zámečnické a kovářské, kovovýroba
    • 03.10 Práce klempířské
    • 03.11 Práce instalatérské
    • 03.12 Práce elektroinstalatérské
    • 03.13 Práce tesařské a truhlářské
    • 03.14 Práce pokrývačské
    • 03.15 Práce na povrchových úpravách
      • 03.15.01 Práce obkladačské
      • 03.15.02 Práce kladečské
      • 03.15.03 Práce podlahářské
      • 03.15.04 Práce sádrokartonářské
      • 03.15.05 Práce malířské
      • 03.15.06 Práce sklenářské
      • 03.15.07 Práce lakýrnické
      • 03.15.08 Práce omítkářské a štukatérské
      • 03.15.09 Práce kamenické
      • 03.15.10 Žárové zinkování kovů
    • 03.16 Udržování dokončených staveb
      • 03.16.01 Vysušování zavlhlého zdiva
      • 03.16.02 Udržování trubních vedení
      • 03.16.03 Sanace betonových konstrukcí
      • 03.16.04 Sanace azbestu
      • 03.16.05 Udržování ocelových konstrukcí
      • 03.16.06 Udržování dřevěných konstrukcí
      • 03.16.07 Udržování betonových podlah
      • 03.16.08 Udržování střech s živičným povrchem
    • 03.17 Protiradonová opatření
    • 03.18 Protipožární úpravy stavebních konstrukcí
    • 03.19 Odvodňovací práce
    • 03.20 Speciální metody řezání stavebních materiálů
    • 03.21 Výměna kanalizačních vedení
    • 03.22 Pokládání kabelů
    • 03.23 Zakládání zelených střech
    • 03.24 Údržba, opravy a vložkování komínů
    • 03.25 Bourací práce
    • 03.26 Práce ve výškách
    • 03.27 Změny dokončených staveb - zděných budov a konstrukcí
    • 03.28 Změny dokončených staveb - železobetonových budov a konstrukcí
      • 03.28.01 Odstraňování vad panelových domů
    • 03.29 Stavební památková péče
      • 03.29.01 Konzervátorské a restaurátorské práce
      • 03.29.02 Historické stavební technologie
      • 03.29.03 Speciální práce při údržbě a rekonstrukci stavebních památek
    • 03.99 Stavební řemesla a technologie jiná
  • 04 STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY
    • 04.01 Zdicí materiály
      • 04.01.01 Zdicí materiály pálené pro svislé konstrukce
        • 04.01.01.01 Cihly plné
        • 04.01.01.02 Cihly lehčené otvory (dutinové)
        • 04.01.01.03 Cihly dělivky
        • 04.01.01.04 Cihly lícové obyčejné
        • 04.01.01.05 Cihly lícové interiérové
        • 04.01.01.06 Cihly lícové, lehčené otvory
        • 04.01.01.07 Cihly lícové dělivky
        • 04.01.01.08 Cihly voštinové
        • 04.01.01.09 Cihly děrované
        • 04.01.01.10 Cihelné bloky termoizolační
        • 04.01.01.11 Cihelné kvádry lícové
        • 04.01.01.12 Cihly příčkové
        • 04.01.01.13 Cihly příčkovky lícové
        • 04.01.01.14 Cihly komínovky
        • 04.01.01.15 Cihly klenbovky
      • 04.01.02 Zdicí materiály pálené pro vodorovné konstrukce (hurdis, miako, honos, kpzp apod.)
      • 04.01.03 Zdicí materiály nepálené pro svislé konstrukce
        • 04.01.03.01 Kamenné prvky
        • 04.01.03.02 Cihly vápenopískové
        • 04.01.03.03 Tvárnice betonové
          • 04.01.03.03.01 Betonové vibrolisované tvárnice
        • 04.01.03.04 Tvárnice polystyrenbetonové
        • 04.01.03.05 Tvárnice škvárobetonové
        • 04.01.03.06 Tvárnice struskobetonové
        • 04.01.03.07 Tvárnice pórobetonové
        • 04.01.03.08 Tvárnice plynosilikátové
        • 04.01.03.09 Tvárnice křemelinové
        • 04.01.03.10 Tvárnice z expandovaného kameniva (keramzitové, liaporové, sioporové)
        • 04.01.03.11 Zdicí prvky z nepálených materiálů
        • 04.01.03.12 Zdicí prvky ze sádry
      • 04.01.04 Zdicí materiály nepálené pro vodorovné konstrukce
      • 04.01.99 Zdicí materiály jiné
    • 04.02 Střešní materiály
      • 04.02.01 Střešní krytina pálená
        • 04.02.01.01 Tašky tažené bobrovky
        • 04.02.01.02 Tašky tažené vlnovky
        • 04.02.01.03 Tašky tažené drážkové
        • 04.02.01.04 Tašky ražené drážkové holland
        • 04.02.01.05 Tašky ražené drážkové portugal
        • 04.02.01.06 Tašky ražené francouzské drážkové
        • 04.02.01.07 Tašky ražené prejza
        • 04.02.01.08 Doplňky k pálené krytině - odvětrávací a zakončovací prvky, hřebenáče
        • 04.02.01.09 Speciální pálené prvky pro památkové objekty
      • 04.02.02 Střešní krytina kameninová
      • 04.02.03 Střešní krytina keramická glazovaná
      • 04.02.04 Střešní krytina keramická engobovaná
      • 04.02.05 Střešní krytina betonová
      • 04.02.06 Střešní krytina kovová
        • 04.02.06.01 Krytina ocelová
        • 04.02.06.02 Krytina hliníková
        • 04.02.06.03 Krytina měděná
        • 04.02.06.04 Krytina pozinkovaná
        • 04.02.06.05 Krytina zinkotitanová
        • 04.02.06.06 Střešní krytina ocelová s plastovým povrchem
      • 04.02.07 Střešní krytina vláknocementová
      • 04.02.08 Střešní krytina měkká (živičné šindele apod.)
      • 04.02.09 Střešní krytina kamenná (břidlicová apod.)
      • 04.02.10 Střešní krytina dřevěná (šindele)
      • 04.02.11 Střešní krytina z biologických materiálů (došky, zelené střechy)
      • 04.02.12 Střešní krytina plastová (sklolaminátová apod.)
      • 04.02.13 Střešní okapy a svody
      • 04.02.14 Klempířské střešní prvky
      • 04.02.15 Střešní doplňky
        • 04.02.15.01 Střešní vpusti
        • 04.02.15.02 Lapače střešních splavenin
        • 04.02.15.03 Větrací střešní systémy
        • 04.02.15.04 Spádové střešní klíny
        • 04.02.15.05 Střešní a komínové lávky
        • 04.02.15.06 Sněhové zábrany
        • 04.02.15.07 Střešní výlezy, poklopy
        • 04.02.15.08 Zařízení pro využití dešťové vody
        • 04.02.15.99 Střešní doplňky jiné
      • 04.02.99 Střešní materiály jiné
    • 04.03 Podlahové materiály
      • 04.03.01 Podlahy betonové lité
      • 04.03.02 Podlahy betonové hlazené
      • 04.03.03 Podlahy samonivelizační (cementové, anhydritové, hořečnaté, makromolekulární aj.)
      • 04.03.04 Keramické dlaždice
      • 04.03.05 Cihelné dlaždice
      • 04.03.06 Kameninové dlaždice
      • 04.03.07 Kamenné dlaždice
        • 04.03.07.01 Dlaždice teracové, lité teracové podlahy
      • 04.03.08 Umělý kámen a dlaždice
      • 04.03.09 Textilní povrchy a koberce
      • 04.03.10 Linolea
      • 04.03.11 Podlahy vinylové
      • 04.03.12 Podlahy z PVC
      • 04.03.13 Podlahy laminátové
      • 04.03.14 Podlahy pryžové
      • 04.03.15 Dřevěné parkety a vlysy
      • 04.03.16 Podlahy prkenné
      • 04.03.17 Podlahy dřevěné lamelové
      • 04.03.18 Podlahy korkové
      • 04.03.19 Podlahy kombinované
      • 04.03.20 Zdvojené podlahy
      • 04.03.21 Pancéřové betonové podlahy
      • 04.03.22 Chemicky odolné podlahy
      • 04.03.23 Antistatické podlahové krytiny
      • 04.03.24 Protiskluzové podlahy
      • 04.03.99 Podlahové materiály jiné
    • 04.04 Obklady stěn a stropů - vnitřní
      • 04.04.01 Obklady keramické
      • 04.04.02 Obklady cihelné
      • 04.04.03 Obklady z kamenných desek
        • 04.04.03.01 Obkladové desky z aglomerovaného kamene
        • 04.04.03.02 Obkladové desky z mramoru
        • 04.04.03.03 Obkladové desky ze žuly
        • 04.04.03.04 Obkladové desky z břidlice
      • 04.04.04 Obklady dřevěné
        • 04.04.04.01 Obklady z materiálů na bázi dřeva (dřevovláknité, dřevotřískové, dřevoštěpkové#)
      • 04.04.05 Obklady sádrokartonové
      • 04.04.06 Obklady korkové
      • 04.04.07 Obklady plastové
      • 04.04.08 Obklady kovové
        • 04.04.08.01 Hliníkový obkladový materiál
        • 04.04.08.02 Obklady kovové s plastovým povrchem
      • 04.04.09 Obklady vláknocementové
      • 04.04.10 Obkladové desky imitující přírodní materiály
      • 04.04.11 Obklady kyselinovzdorné
      • 04.04.12 Nástřikové hmoty (variopaint)
      • 04.04.13 Podhledové desky
      • 04.04.14 Speciální obklady a podhledy akustické
      • 04.04.15 Stropní kazety
      • 04.04.99 Obklady stěn a stropů - vnitřní jiné
    • 04.05 Otvorové výplně a jejich ochrana, profily, kování
      • 04.05.01 Okna pro svislé konstrukce
        • 04.05.01.01 Okna dřevěná
        • 04.05.01.02 Okna kovová a hliníková
        • 04.05.01.03 Okna plastová
        • 04.05.01.04 Okna kombinovaná
      • 04.05.02 Okna střešní
        • 04.05.02.01 Okna střešní dřevěná
        • 04.05.02.02 Okna střešní hliníková
        • 04.05.02.03 Okna střešní plastová
        • 04.05.02.04 Okna střešní kombinovaná
      • 04.05.03 Okna balkonová francouzská
      • 04.05.04 Výkladce a portály
      • 04.05.05 Okna pro vodorovné konstrukce
        • 04.05.05.01 Světlíky
      • 04.05.06 Velkoplošná zasklení
        • 04.05.06.01 Prosklené fasády
        • 04.05.06.02 Skleněné kopule
        • 04.05.06.03 Akrylátové kopule
        • 04.05.06.04 Prosklené stěny
      • 04.05.07 Světlovody, šerovody
      • 04.05.08 Dveře vnější
        • 04.05.08.01 Dveře vnější dřevěné
        • 04.05.08.02 Dveře vnější kovové
        • 04.05.08.03 Dveře vnější plastové
        • 04.05.08.04 Dveře vnější kombinované
      • 04.05.09 Dveře vnitřní
        • 04.05.09.01 Dveře vnitřní dřevěné
        • 04.05.09.02 Dveře vnitřní kovové
        • 04.05.09.03 Dveře vnitřní plastové
        • 04.05.09.04 Dveře vnitřní kombinované
        • 04.05.09.05 Dveře zásuvné
        • 04.05.09.06 Dveře celoskleněné
      • 04.05.10 Dveře speciální
        • 04.05.10.01 Dveře protipožární
        • 04.05.10.02 Dveře zvukotěsné
        • 04.05.10.03 Dveře bezpečnostní
        • 04.05.10.04 Dveře chladírenské a mrazírenské
        • 04.05.10.05 Repliky historických dveří
      • 04.05.11 Dveře otáčivé, automaticky otevírané a turniketové
      • 04.05.12 Shrnovací příčky a dveře
        • 04.05.12.01 Shrnovací dveře
        • 04.05.12.02 Shrnovací dělicí stěny
        • 04.05.12.03 Mobilní akustické příčky
      • 04.05.13 Zárubně
        • 04.05.13.01 Zárubně kovové
        • 04.05.13.02 Zárubně dřevěné
        • 04.05.13.03 Zárubně kombinované
        • 04.05.13.04 Bezpečnostní a protipožární zárubně
      • 04.05.14 Prahy
      • 04.05.15 Vrata
        • 04.05.15.01 Vrata garážová
        • 04.05.15.02 Vrata průmyslová
        • 04.05.15.03 Vrata zahradní
        • 04.05.15.04 Vrata skladů, včetně těsnicích portálů
        • 04.05.15.05 Vrata rychloběžná
      • 04.05.16 Předěly hal
      • 04.05.17 Mříže
        • 04.05.17.01 Mříže roletové
        • 04.05.17.02 Mříže nůžkové
        • 04.05.17.03 Mřížové stěny
        • 04.05.17.04 Mříže s motorovým ovládáním
      • 04.05.18 Okenice
      • 04.05.19 Brány
      • 04.05.20 Mechanické zábrany pro okna a dveře
        • 04.05.20.01 Samozavírače dveří
        • 04.05.20.02 Bezpečnostní zámky
        • 04.05.20.03 Sítě proti hmyzu
      • 04.05.21 Parapety
        • 04.05.21.01 Parapety venkovní
        • 04.05.21.02 Parapety vnitřní
      • 04.05.22 Protisluneční clony
        • 04.05.22.01 Rolety vnitřní
        • 04.05.22.02 Žaluzie
          • 04.05.22.02.01 Žaluzie horizontální
          • 04.05.22.02.02 Žaluzie vertikální
          • 04.05.22.02.03 Žaluzie termoizolační
        • 04.05.22.03 Předokenní rolety
        • 04.05.22.04 Markýzy
        • 04.05.22.05 Protisluneční a termoizolační fólie
        • 04.05.22.06 Bezpečnostní okenní fólie
        • 04.05.22.07 Protipožární roletové uzávěry
        • 04.05.22.08 Roletové překlady
      • 04.05.23 Kování
        • 04.05.23.01 Stavební kování
        • 04.05.23.02 Kování pro tesařské konstrukce
        • 04.05.23.03 Okenní kování
        • 04.05.23.04 Okapnice
        • 04.05.23.05 Dveřní kování
      • 04.05.24 Profily pro stavební konstrukce
        • 04.05.24.01 Profily dřevěné
        • 04.05.24.02 Profily kovové
        • 04.05.24.03 Profily plastové
        • 04.05.24.04 Profily kombinované
        • 04.05.24.05 Rohové profily kovové
        • 04.05.24.06 Rohové profily plastové
      • 04.05.99 Otvorové výplně a jejich ochrana, profily, kování jiné
    • 04.06 Schodiště
      • 04.06.01 Schodiště dřevěná
      • 04.06.02 Schodiště kovová
      • 04.06.03 Schodiště celoskleněná
      • 04.06.04 Schodišťové stupně betonové a teracové
      • 04.06.05 Schodišťové stupně kamenné a mramorové
      • 04.06.06 Schodiště kombinovaná
      • 04.06.07 Skládací stropní schody
      • 04.06.08 Protiskluzové schodové hrany
      • 04.06.09 Hrany a obklady schodišťových stupňů
      • 04.06.10 Zábradlí, madla
    • 04.07 Přírodní kamenivo a kamenické výrobky
      • 04.07.01 Kamenivo drcené
      • 04.07.02 Kamenivo těžené, štěřkopísky
      • 04.07.03 Kamenivo těžené předrcené
      • 04.07.04 Výrobky kamenické kusové
        • 04.07.04.01 Kámen lomový (vybíraný záhozový, regulační)
        • 04.07.04.02 Bloky a polotovary z přírodního kamene
        • 04.07.04.03 Desky pro vnější kamenné obklady
        • 04.07.04.04 Kámen stavební (haklíky, kopáky, kvádry)
        • 04.07.04.05 Kostky dlažební, mozaika (štípané, řezané, malé, velké)
        • 04.07.04.06 Kamenné chodníkové obrubníky a silniční krajníky
        • 04.07.04.07 Kamenné prvky, ostění a rámy pro obnovu a rekonstrukci památek
        • 04.07.04.08 Náhrobky, pomníky, urnové schránky, epitafní desky a památníky z přírodního kamene
        • 04.07.04.09 Kašny, fontány, vázy, květinové mísy z přírodního kamene
        • 04.07.04.10 Kamenné prvky pro zahradní architekturu
        • 04.07.04.11 Kamenosochařské prvky (erby, reliéfy, sloupy, balustrády, kuželky, madla, sokl z přírodního kamene)
        • 04.07.04.12 Kámen konglomerovaný
        • 04.07.04.13 Dlažba mramorová
        • 04.07.04.14 Dlažba čedičová
        • 04.07.04.15 Dlažba břidlicová
        • 04.07.04.16 Dlažba žulová
        • 04.07.04.17 Dlažba z aglomerovaného kamene
      • 04.07.99 Přírodní kamenivo a kamenické výrobky jiné
    • 04.08 Beton, maltové směsi a omítky
      • 04.08.01 Betonové směsi a transportbeton
        • 04.08.01.01 Cementový beton obyčejný
        • 04.08.01.02 Železobeton a předpjatý beton
        • 04.08.01.03 Lehký beton
        • 04.08.01.04 Polymerbetony
        • 04.08.01.05 Žárobeton (izolační, konstrukční, nízkocementový, licí)
      • 04.08.02 Výztuž do betonu
        • 04.08.02.01 Betonářská ocel
        • 04.08.02.02 Svařované sítě a armokoše
        • 04.08.02.03 Prostorové betonářské výztuže (filigrán)
        • 04.08.02.04 Předpínací kabely
        • 04.08.02.05 Patentovaný drát
        • 04.08.02.06 Distanční a spojovací prvky
        • 04.08.02.07 Vlákna pro rozptýlenou výztuž
      • 04.08.03 Pojiva
        • 04.08.03.01 Cementy
        • 04.08.03.02 Cementové směsi samonivelační
        • 04.08.03.03 Vápno
        • 04.08.03.04 Sádra a sádrová pojiva
        • 04.08.03.05 Maltové směsi čerstvé (včetně omítkovin)
        • 04.08.03.06 Maltové směsi suché (včetně omítkovin)
          • 04.08.03.06.01 Maltové směsi suché zdicí
          • 04.08.03.06.02 Maltové směsi suché zdicí termoizolační
          • 04.08.03.06.03 Maltové směsi suché jádrové (strojní a ruční)
          • 04.08.03.06.04 Maltové směsi suché jádrové termoizolační (strojní a ruční)
          • 04.08.03.06.05 Maltové směsi suché hydrofobní
          • 04.08.03.06.06 Maltové směsi sanační
          • 04.08.03.06.07 Maltové směsi spárovací na režné zdivo
          • 04.08.03.06.08 Malty suché omítkové
          • 04.08.03.06.09 Malty suché omítkové vnitřní - štuky
          • 04.08.03.06.10 Malty suché omítkové vnitřní ušlechtilé
          • 04.08.03.06.11 Malty suché omítkové vnitřní tepelně izolační
          • 04.08.03.06.12 Malty suché omítkové vnitřní sádrové
          • 04.08.03.06.13 Malty suché omítkové vnější - štuky
          • 04.08.03.06.14 Malty suché omítkové vnější ušlechtilé
          • 04.08.03.06.15 Malty suché omítkové vnější tepelně izolační
          • 04.08.03.06.16 Malty suché omítkové vyrovnávací (stěrky a tmely)
          • 04.08.03.06.17 Malty suché omítkové pro kladení a spárování obkladů a dlažeb (lepicí)
          • 04.08.03.06.18 Malty suché omítkové - sanační
    • 04.09 Žárovzdorné materiály a výrobky
      • 04.09.01 Žárovzdorné zdicí materiály
      • 04.09.02 Tvarovky pro komíny a pouzdra
      • 04.09.03 Vláknité žáromateriály (netvarované)
      • 04.09.04 Keramické kachle
      • 04.09.05 Suroviny pro výrobu žárovzdorných materiálů
    • 04.10 Sklo stavební
      • 04.10.01 Ploché sklo
        • 04.10.01.01 Ploché sklo tabulové
        • 04.10.01.02 Ploché sklo bezpečnostní
        • 04.10.01.03 Ploché sklo barevné
        • 04.10.01.04 Ploché sklo drátěné
        • 04.10.01.05 Ploché sklo determální
        • 04.10.01.06 Ploché sklo zrcadlové
        • 04.10.01.07 Ploché sklo floatové (plavené)
        • 04.10.01.08 Ploché sklo protihlukové
        • 04.10.01.09 Ploché sklo reflexní
        • 04.10.01.10 Ploché sklo absorpční
        • 04.10.01.11 Ploché sklo protipožární
      • 04.10.02 Skleněné tvárnice (luxfery)
      • 04.10.03 Izolační dvojskla a trojskla
      • 04.10.04 Skleněné pochozí desky
      • 04.10.05 Skleněná stavební mozaika
      • 04.10.06 Organické sklo
      • 04.10.07 Polykarbonáty
      • 04.10.99 Sklo stavební jiné
    • 04.11 Stavební kovy
      • 04.11.01 Kovy neželezné (slitiny)
      • 04.11.02 Kovy železné (litina, ocel apod.)
      • 04.11.03 Plechy pro stavebnictví
        • 04.11.03.01 Trapézové plechy
        • 04.11.03.02 Ocelové plechy s plastovým povrchem
        • 04.11.03.03 Hliníkové plechy
        • 04.11.03.04 Měděné plechy
      • 04.11.04 Lana a dráty pro stavebnictví
    • 04.12 Stavební materiály přírodní
      • 04.12.01 Dřevo
        • 04.12.01.01 Dřevo surové
        • 04.12.01.02 Kulatina
        • 04.12.01.03 Řezivo
        • 04.12.01.04 Dýha
        • 04.12.01.05 Desky dřevotřískové (včetně laminovaných)
        • 04.12.01.06 Překližka, laťovka
        • 04.12.01.07 Desky cementotřískové
        • 04.12.01.08 Dřevo vrstvené lisované
        • 04.12.01.09 Palubky
        • 04.12.01.10 Desky a panely dřevovláknité
        • 04.12.01.11 Nosníky dřevěné lepené
        • 04.12.01.99 Dřevo jiné
      • 04.12.02 Staviva rostlinná
      • 04.12.03 Tkaniny
      • 04.12.04 Lepenky, papír
    • 04.13 Materiály a výrobky pro zakládání, dopravní cesty, venkovní plochy, venkovní kanalizaci a sdružené rozvody
      • 04.13.01 Trouby a trubky včetně spojovacích dílů a tvarovek, sdružené rozvody
        • 04.13.01.01 Trouby a trubky pálené (trativodky, drenážky, spojky drenáže)
        • 04.13.01.02 Trouby a trubky betonové
        • 04.13.01.03 Trouby a trubky železobetonové
        • 04.13.01.04 Trouby a trubky vláknocementové
        • 04.13.01.05 Trouby a trubky kameninové (kanalizační)
        • 04.13.01.06 Trouby a trubky plastové
        • 04.13.01.07 Trouby a trubky polymerbetonové (plastbetonové)
        • 04.13.01.08 Trouby a trubky sklolaminátové
        • 04.13.01.09 Trouby a trubky čedičové
        • 04.13.01.10 Trouby a trubky litinové
        • 04.13.01.11 Spojovací díly, tvarovky a těsnění pro trouby a trubky
        • 04.13.01.12 Skruže
        • 04.13.01.13 Multikanály
        • 04.13.01.99 Trouby a trubky jiné
      • 04.13.02 Pálené obklady a dlažby venkovní
        • 04.13.02.01 Obkládačky cihelné tažené a ražené
        • 04.13.02.02 Obkládačky cihelné dutinové
        • 04.13.02.03 Obkladové desky cihelné HURDIS
        • 04.13.02.04 Obkladové desky cihelné půlené, štěpenky (dělenky), pásky
        • 04.13.02.05 Obkladové desky cihelné pro suchou montáž
        • 04.13.02.06 Dlaždice stájové cihelné (stájovky, půdovky)
        • 04.13.02.07 Dlaždice cihelné pro venkovní plochy
        • 04.13.02.08 Obkládačky keramické
        • 04.13.02.09 Obkládačky speciální (ruční výroba)
      • 04.13.03 Betonová dlažba
        • 04.13.03.01 Dlažba z litého betonu
        • 04.13.03.02 Dlažba z vibrolisovaného betonu
        • 04.13.03.03 Dlažba betonová s barevným reliéfním povrchem
        • 04.13.03.04 Dlaždice betonové zámkové
        • 04.13.03.05 Dlaždice betonové vymývané
        • 04.13.03.06 Dlaždice betonové zatravňovací (= vegetační tvárnice)
      • 04.13.04 Výrobky pro dopravní cesty a parkoviště
        • 04.13.04.01 Pražce betonové
        • 04.13.04.02 Krajníky betonové
        • 04.13.04.03 Betonové silniční a chodníkové obrubníky
        • 04.13.04.04 Silniční a mostní svodidla, silniční zábrany
        • 04.13.04.05 Betonové záhonové desky a obrubníky
        • 04.13.04.06 Betonové meliorační desky
        • 04.13.04.07 Betonové plotové sloupky a podezdívky
        • 04.13.04.08 Betonové rošty
        • 04.13.04.09 Litinové rošty
        • 04.13.04.10 Betonové poklopy
        • 04.13.04.11 Zatravňovací panely
        • 04.13.04.12 Protihlukové panely
        • 04.13.04.13 Příkopové tvárnice
        • 04.13.04.14 Betonové plotové tvárnice
        • 04.13.04.15 Tvárnice pro opěrné zdi
      • 04.13.05 Pálené materiály pro speciální účely
        • 04.13.05.01 Cihly kanalizační (kanálky, komínovky)
        • 04.13.05.02 Plotovky, okapnice, trávníkové mřížovky, cihelné pletivo
      • 04.13.06 Geotextilie
      • 04.13.07 Drenážní fólie
      • 04.13.08 Výztužné systémy pro strmé svahy
      • 04.13.09 Povrchové odvodňovací systémy
        • 04.13.09.01 Žlaby, roury a tvarovky
        • 04.13.09.02 Nádrže pro využití dešťové vody
        • 04.13.09.03 Systémy pro komplexní hospodaření s dešťovou vodou u velkých objektů, rodinných domů
      • 04.13.10 Prvky a systémy venkovní kanalizace
        • 04.13.10.01 Čerpadla odpadní vody, výstražná a spínací zařízení
        • 04.13.10.02 Dvorní a sklepní vpusti
        • 04.13.10.03 Zpětné klapky, čisticí tvarovky
        • 04.13.10.04 Šachtové systémy
        • 04.13.10.05 Poklopy kanalizační
        • 04.13.10.06 Odlučovače ropných látek pro parkoviště
        • 04.13.10.07 Odlučovače tuků, škrobů a dalších látek
      • 04.13.11 Zařizovací a vybavovací předměty
        • 04.13.11.01 Plotové výplně
        • 04.13.11.02 Dopravní značky
        • 04.13.11.03 Reklamní poutače
        • 04.13.11.04 Parkovací automaty
        • 04.13.11.05 Stojany na kola a motocykly
      • 04.13.99 Materiály a výrobky pro zakládání, dopravní cesty, venkovní plochy a venkovní kanalizaci jiné
    • 04.14 Výrobky stavební chemie
      • 04.14.01 Výrobky a přípravky pro ochranu a udržování betonu, dřeva, kovů
        • 04.14.01.01 Nátěry hydroizolační
        • 04.14.01.02 Nátěry hydrofobizační
        • 04.14.01.03 Nátěry penetrační a zpevňující
        • 04.14.01.04 Protikorozní ochranné prostředky na kovy
        • 04.14.01.05 Protikorozní ochranné prostředky na beton
        • 04.14.01.06 Ochranné prostředky proti plísním
        • 04.14.01.07 Prostředky pro ošetření kamenných výrobků
        • 04.14.01.08 Ochranné a sanační prostředky proti výkvětům solí
        • 04.14.01.09 Ochranné a sanační prostředky proti biologickým škůdcům a houbám
        • 04.14.01.10 Ochranné a sanační prostředky proti dřevokaznému hmyzu
        • 04.14.01.11 Ochranné prostředky proti radonu
        • 04.14.01.12 Protipožární ochranné prostředky
        • 04.14.01.13 Hydroizolační systémy
        • 04.14.01.14 Hydrofobizační systémy
        • 04.14.01.15 Antigrafiti systémy
        • 04.14.01.99 Výrobky a přípravky pro ochranu a udržování betonu, dřeva, kovů jiné
      • 04.14.02 Přísady a příměsi do betonu a malt
        • 04.14.02.01 Hydraulické příměsi do betonu a malt
        • 04.14.02.02 Pucolánové aktivní příměsi do betonu a malt
        • 04.14.02.03 Plniva do betonu a malt
        • 04.14.02.04 Barevné pigmenty do betonu a malt
        • 04.14.02.05 Plastifikátory do betonu a malt
        • 04.14.02.06 Regulátory tuhnutí a tvrdnutí
        • 04.14.02.07 Provzdušňovací přísady do betonu a malt
        • 04.14.02.08 Přísady proti mrazu do betonu a malt
        • 04.14.02.09 Odbedňovací a čisticí přípravky
        • 04.14.02.10 Tekuté přísady do omítek
        • 04.14.02.11 Fungicidní přísady do betonu a malt
        • 04.14.02.12 Přípravky pro výrobu vymývaného betonu
        • 04.14.02.13 Metalický vsyp pro průmyslové podlahy
        • 04.14.02.14 Syntetické pryskyřice pro stavebnictví
        • 04.14.02.99 Přísady a příměsi do betonu a malt jiné
      • 04.14.03 Tmely - lepidla, těsnicí a spárovací hmoty
        • 04.14.03.01 Tmely - lepidla silikátová
        • 04.14.03.02 Tmely - lepidla olejová
        • 04.14.03.03 Tmely - lepidla silikonová
        • 04.14.03.04 Tmely - lepidla akrylátová
        • 04.14.03.05 Tmely - lepidla živičná
        • 04.14.03.06 Tmely - lepidla epoxidová
        • 04.14.03.07 Těsnicí pěny
        • 04.14.03.08 Tmely - lepidla kaučuková
        • 04.14.03.09 Tmely - lepidla polyuretanová
        • 04.14.03.99 Tmely, lepidla a těsnicí hmoty na jiné bázi
      • 04.14.04 Fasádní nátěry
        • 04.14.04.01 Fasádní nátěry epoxidové
        • 04.14.04.02 Fasádní nátěry silikonové
        • 04.14.04.03 Fasádní nátěry akrylátové, disperzní
        • 04.14.04.04 Fasádní nátěry silikátové
        • 04.14.04.05 Fasádní nátěry vápenné
        • 04.14.04.06 Odstraňovače fasádních nátěrů
      • 04.14.05 Barvy a laky na dřevo a kovy (vrchní a podkladové)
        • 04.14.05.01 Barvy a laky olejové
        • 04.14.05.02 Barvy a laky syntetické
        • 04.14.05.03 Barvy a laky lihové
        • 04.14.05.04 Barvy a laky akrylátové, disperzní
        • 04.14.05.05 Barvy a laky epoxidové
        • 04.14.05.06 Barvy a laky polyuretanové
        • 04.14.05.07 Barvy a laky nitrocelulózové
        • 04.14.05.08 Napouštědla
      • 04.14.06 Nátěrové hmoty a suroviny
        • 04.14.06.01 Malířské barvy a suroviny
        • 04.14.06.02 Protipožární nátěrové hmoty
        • 04.14.06.03 Tepelně reflexní nátěrové hmoty
        • 04.14.06.04 Střešní nátěrové systémy
        • 04.14.06.05 Podlahové nátěrové systémy
        • 04.14.06.06 Nátěrové systémy pro dopravní cesty
        • 04.14.06.07 Mořidla
        • 04.14.06.08 Živičné nátěrové hmoty
        • 04.14.06.09 Barevné pigmenty do nátěrových hmot
        • 04.14.06.10 Odstraňovače nátěrových hmot
      • 04.14.07 Chemické hmoty pro stavebnictví
        • 04.14.07.01 Epoxidové hmoty pro samonivelační podlahy
        • 04.14.07.02 Polyuretanové hmoty pro samonivelační podlahy
    • 04.15 Doplňky staveb
      • 04.15.01 Spojovací a upevňovací materiál
        • 04.15.01.01 Hmoždinky, podložky, příchytky
        • 04.15.01.02 Hřebíky, šrouby, vruty, skoby, nýty, spony
        • 04.15.01.03 Kotevní systémy
          • 04.15.01.03.01 Stavební kotvy
          • 04.15.01.03.02 Zemní vruty
          • 04.15.01.03.03 Fasádní a střešní kotevní systémy
          • 04.15.01.03.04 Kotevní technika pro sádrokarton
          • 04.15.01.03.05 Kotevní technika pro elektroinstalace
        • 04.15.01.04 Lišty
          • 04.15.01.04.01 Lišty zakončovací
          • 04.15.01.04.02 Lišty dekorační
        • 04.15.01.05 Rošty upevňovací a doplňkové prvky pro obklady
        • 04.15.01.06 Omítkové armovací tkaniny
        • 04.15.01.07 Pásky a profily
        • 04.15.01.99 Spojovací a upevňovací materiál jiný
      • 04.15.02 Ozdobné fasádní prvky
      • 04.15.03 Venkovní vybavení
      • 04.15.04 Domovní vybavení
        • 04.15.04.01 Domovní schránky
        • 04.15.04.02 Skladové regály
        • 04.15.04.03 Trezory, bezpečnostní schránky
        • 04.15.04.05 Vybavení vstupů a komunikačních prostor, čisticí zóny
        • 04.15.04.06 Orientační, informační a bezpečnostní značení
      • 04.15.05 Zábrany proti dosedání ptactva
      • 04.15.99 Doplňky staveb jiné
    • 04.16 Drobné zahradní stavby
      • 04.16.01 Altány, pergoly
      • 04.16.02 Zahradní krby, grily, udírny
      • 04.16.03 Skleníky
      • 04.16.04 Stavby pro hry a odpočinek
      • 04.16.05 Zahradní okrasné bazénky, fontány, potůčky
      • 04.16.06 Betonové zahradní architektonické doplňky
      • 04.16.07 Prvky opěrných zahradních zdí
      • 04.16.08 Zahradní ploty, sloupy
      • 04.16.09 Palisády, balustrády
      • 04.16.10 Zahradní keramika
      • 04.16.11 Zahradní dekorace z mramoru
      • 04.16.12 Vybavení hřišť a herní prvky
      • 04.16.99 Drobné zahradní stavby jiné
    • 04.17 Zimní zahrady
    • 04.18 Venkovní bazény a jejich příslušenství
      • 04.18.01 Venkovní bazény
      • 04.18.02 Materiály pro stavbu bazénů
      • 04.18.03 Základní vybavení bazénů
      • 04.18.04 Nadstandardní vybavení pro bazény
      • 04.18.05 Zařízení pro doprovodné provozy bazénů
      • 04.18.99 Venkovní bazény a jejich příslušenství jiné
    • 04.99 Stavební materiály a výrobky jiné
  • 05 IZOLAČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY
    • 05.01 Vodotěsné izolace (hydroizolace)
      • 05.01.01 Živičné izolace
        • 05.01.01.01 Asfalty (bitumeny)
        • 05.01.01.02 Asfaltové laky a izolační tmely
        • 05.01.01.03 Asfaltové emulze a suspenze
        • 05.01.01.04 Asfaltové izolační pásy
        • 05.01.01.05 Pásy z modifikovaných asfaltů
      • 05.01.02 Fóliové izolace
        • 05.01.02.01 Fólie pryžové (kaučukové)
        • 05.01.02.02 Fólie plastové (PVC, PE, PIB, PU)
        • 05.01.02.03 Membránové profilované fólie
        • 05.01.02.04 Difuzně propustné fólie pro pojistné hydroizolace
        • 05.01.02.05 Fólie paronepropustné (parozábrany)
      • 05.01.03 Silikátové vodotěsnicí izolační hmoty
      • 05.01.04 Speciální hydroizolační materiály
        • 05.01.04.01 Fasádní nátěrové hmoty
        • 05.01.04.02 Hydroizolační nátěry plochých střech
        • 05.01.04.03 Hydroizolační nátěry krytiny pro sklonité střechy
        • 05.01.04.04 Izolační vrstvy laminátové (nosič může být i z polymerových vláken)
        • 05.01.04.05 Jílové (bentonitové) izolace
      • 05.01.05 Hmoty a materiály pro dodatečné odstraňování vlhkosti
        • 05.01.05.01 Injektážní těsnicí hmoty pro zdivo
        • 05.01.05.02 Injektážní těsnicí hmoty pro betonové konstrukce
        • 05.01.05.03 Dodatečně vkládané izolace do podřezávaného zdiva
      • 05.01.99 Vodotěsné izolace (hydroizolace) jiné
    • 05.02 Tepelné izolace
      • 05.02.01 Zásypové tepelně izolační hmoty
        • 05.02.01.01 Lehká kameniva na zásypové izolace
        • 05.02.01.02 Expandovaný perlit
      • 05.02.02 Vláknité tepelně izolační materiály
        • 05.02.02.01 Výrobky ze skleněných vláken
        • 05.02.02.02 Výrobky z minerálních vláken
        • 05.02.02.03 Výrobky z organických vláken
      • 05.02.03 Anorganické tepelně izolační pěnové hmoty - pěnové sklo
      • 05.02.04 Organické tepelně izolační pěnové hmoty
        • 05.02.04.01 Pěnový polystyren - PS
        • 05.02.04.02 Expandovaný pěnový polystyren - EPS
        • 05.02.04.03 Extrudovaný (vytlačovaný) pěnový polystyren - XPS
        • 05.02.04.04 Pěnový polyuretan - PU (tvrdá a měkká pěna)
        • 05.02.04.05 Fenolické pěny
        • 05.02.04.06 Pěnový polyetylen
        • 05.02.04.07 Lehčený PVC
      • 05.02.05 Tepelně izolační přírodní organické hmoty
        • 05.02.05.01 Papírová drť
        • 05.02.05.02 Dřevěná vlna mineralizovaná cementovým tmelem
      • 05.02.06 Kombinované tepelně izolační materiály
      • 05.02.07 Zateplovací systémy
        • 05.02.07.01 Zateplovací systémy vnější kontaktní (lepené)
        • 05.02.07.02 Zateplovací systémy vnější nekontaktní (odvětrané)
        • 05.02.07.03 Zateplovací systémy vnitřní
      • 05.02.08 Fasády s pasivní tepelnou ochranou
      • 05.02.99 Tepelné izolace jiné
    • 05.03 Protichemické izolace
    • 05.04 Protiradonové izolace
    • 05.05 Izolace proti atmosférické korozi (izolace ŽB konstrukcí proti chemickému působení CO2, SO2 a dalších kyselých plynů z atmosféry)
    • 05.06 Akustické izolace (izolace proti zvuku a otřesům)
    • 05.07 Protipožární izolační materiály, výrobky a systémy
    • 05.99 Izolační materiály, výrobky a systémy jiné
  • 06 STAVEBNÍ DÍLCE A KONSTRUKCE
    • 06.01 Dílce pro základové konstrukce
    • 06.02 Dílce pro dopravní stavby
    • 06.03 Dílce pro podzemní stavby
      • 06.03.01 Dílce pro energokanály
      • 06.03.02 Dílce pro studny a šachty
      • 06.03.03 Dílce pro podzemní kolektory
    • 06.04 Dílce pro svislé konstrukce
      • 06.04.01 Dílce stěnové nosné
      • 06.04.02 Dílce příčkové nenosné
      • 06.04.03 Dílce stěnové nenosné pro opláštění objektů
        • 06.04.03.01 Sendvičové panely
      • 06.04.04 Tyčové prvky
    • 06.05 Dílce pro vodorovné konstrukce
      • 06.05.01 Stropní desky
        • 06.05.01.01 Stropní desky železobetonové
        • 06.05.01.02 Stropní desky filigránové
        • 06.05.01.03 Stropní desky předpjaté
        • 06.05.01.04 Stropní panely keramické
      • 06.05.02 Střešní desky a panely
        • 06.05.02.01 Střešní sendvičové panely
      • 06.05.03 Střešní vazníky
      • 06.05.04 Velkorozponové konstrukce střech
      • 06.05.05 Lodžiové a balkonové dílce
    • 06.06 Schodišťová ramena
    • 06.07 Sloupy, pilíře
    • 06.08 Konstrukční systémy
      • 06.08.01 Železobetonové tyčové skelety montované (sloupy a průvlaky)
      • 06.08.02 Halové konstrukční systémy
      • 06.08.03 Konstrukční systémy monolitické
      • 06.08.04 Montované panelové systémy
      • 06.08.05 Ocelové konstrukce
      • 06.08.06 Hliníkové konstrukce
      • 06.08.07 Dřevěné konstrukce
        • 06.08.07.01 Konstrukce krovů
        • 06.08.07.02 Konstrukce z lepených vazníků
      • 06.08.08 Konstrukční systémy prosklívací
        • 06.08.08.01 Hliníkové prosklené stěny
      • 06.08.09 Konstrukční systémy plastové
      • 06.08.10 Konstrukční systémy pro realizaci výstavářských stánků
      • 06.08.11 Přenosné prezentační systémy
      • 06.08.12 Drenážní a separační systémy pro balkony, dlažby a terasy
      • 06.08.99 Konstrukční systémy jiné
    • 06.09 Staveništní prefabrikace
    • 06.10 Podlahové rošty
    • 06.99 Stavební dílce a konstrukce jiné
  • 07 NERUDNÉ SUROVINY
    • 07.01 Hlíny
    • 07.02 Živičné hmoty
    • 07.03 Pórovité hmoty a keramzit
    • 07.04 Druhotné suroviny
  • 08 RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
    • 08.01 Posouzení využitelnosti odpadů z těžby, úpravy a zpracování
    • 08.02 Návrhy technologií zpracování různých typů odpadů do stavebních materiálů a výrobků
    • 08.03 Druhotné využití stavebních odpadů
  • 09 STAVEBNÍ STROJE
    • 09.01 Stroje a zařízení pro zemní a skalní práce
      • 09.01.01 Rypadla lopatová
        • 09.01.01.01 Mikro a minirypadlo do Gj max. 8 t se všemi druhy podvozků
        • 09.01.01.02 Rypadla kolová traktorového typu s nakládacím a rypadlovým zařízením
        • 09.01.01.03 Rypadla kolová s normálními i teleskopickými výložníky i s lanovým ovládáním včetně rypadel na automobilním podvozku
        • 09.01.01.04 Rypadla pásová s normálními i teleskopickými výložníky i s lanovým ovládáním
        • 09.01.01.05 Speciální zařízení k rypadlům (výložníky, pracovní nádoby a další)
      • 09.01.02 Rypadla korečková pro plošnou těžbu (v cihelnách)
      • 09.01.03 Rypadla příkopová (řetězová, korečková, frézová ap.)
      • 09.01.04 Rypadla speciální
      • 09.01.05 Traktorové stroje kolové i pásové a jejich pracovní zařízení
        • 09.01.05.01 Traktorové tahače a nosiče
        • 09.01.05.02 Dozery
        • 09.01.05.03 Rozrývače
        • 09.01.05.04 Ukladače potrubí a kladení podzemních kabelů
        • 09.01.05.05 Stroje pro zatahování kabelů do ochranných pouzder
      • 09.01.06 Grejdry a jejich pracovní zařízení
        • 09.01.06.01 Grejdry nivelační
      • 09.01.07 Skrejpry včetně skrejprů s elevátorem
      • 09.01.08 Zhutňovací stroje pro zemní práce
        • 09.01.08.01 Válce statické běhounové včetně pneumatizovaných
        • 09.01.08.02 Válce vibrační vlečené, řízené i vedené
        • 09.01.08.03 Válce vibrační tahačové
        • 09.01.08.04 Vibrační desky
        • 09.01.08.05 Vibrační pěchy
        • 09.01.08.06 Výbušná dusadla
        • 09.01.08.07 Kompaktory
        • 09.01.08.08 Hlubinné vibrátory
      • 09.01.09 Stroje a zařízení pro lomové vrty
        • 09.01.09.01 Vrtací nástroje, kladiva a pomůcky
        • 09.01.09.02 Vrtací lomové soupravy všech druhů
      • 09.01.10 Stroje pro sadové a zahradní úpravy
      • 09.01.11 Zařízení pro diagnostiku stavebních strojů
      • 09.01.12 Přídavná zařízení ke stavebním strojům pro zemní práce
        • 09.01.12.01 Hydraulické drapáky
      • 09.01.13 Spalovací motory pro stavební stroje
      • 09.01.14 Kola a pneumatiky pro stavební stroje
      • 09.01.15 Gumové pásy pro stavební stroje
      • 09.01.16 Akumulátory pro stavební stroje
      • 09.01.17 Mazací technika pro stavební stroje
      • 09.01.18 Maziva pro stavební stroje
      • 09.01.19 GPS systémy pro stavební stroje
      • 09.01.99 Stroje a zařízení pro zemní a skalní práce jiné
    • 09.02 Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování betonových směsí a ocelové výztuže do betonů
      • 09.02.01 Stroje a zařízení na úpravu kameniva
        • 09.02.01.01 Drtiče a mlýny
        • 09.02.01.02 Třídiče a pračky
        • 09.02.01.03 Drticí a třídicí soupravy mobilní a stabilní
      • 09.02.02 Zařízení pro dopravu a skladování kameniva u výroben
      • 09.02.03 Stroje a zařízení pro výrobu ocelové výztuže do betonů
        • 09.02.03.01 Rovnačky
        • 09.02.03.02 Střihačky
        • 09.02.03.03 Ohýbačky
        • 09.02.03.04 Výrobní linky pro zpracování betonářských ocelí
        • 09.02.03.05 Soupravy pro předpínání betonářské výztuže
        • 09.02.03.06 Navíjecí a napínací zařízení pro ovíjené konstrukce
      • 09.02.04 Zařízení pro dávkování kameniva a manipulaci s cementem
        • 09.02.04.01 Zařízení pro vážení a dávkování kameniva
        • 09.02.04.02 Zařízení pro manipulaci s cementem (cementovozy, sila, dopravníky šnekové, překladiště apod.)
        • 09.02.04.03 Zařízení pro dávkování cementu, vody, přísad apod.
      • 09.02.05 Soupravy pro výrobu betonových směsí
        • 09.02.05.01 Individuální míchačky všech druhů
        • 09.02.05.02 Betonárny pojízdné, přenosné a stabilní
          • 09.02.05.02.01 Betonárny mobilní
          • 09.02.05.02.02 Betonárny stabilní
      • 09.02.06 Stroje a zařízení pro dopravu betonových směsí
        • 09.02.06.01 Automíchače a autodomíchávače
        • 09.02.06.02 Automobily a vanové přepravníky
        • 09.02.06.03 Motokáry
        • 09.02.06.04 Koše na betonovou směs
        • 09.02.06.05 Přejímací zásobníky
        • 09.02.06.06 Čerpadla na betonovou směs s výložníky vlečená i automobilní, rotorová, pístová apod.
        • 09.02.06.07 Kalová čerpadla
        • 09.02.06.08 Zařízení pro čištění míchaček betonu
      • 09.02.07 Zařízení pro uložení a zpracování betonových směsí
        • 09.02.07.01 Skluzy
        • 09.02.07.02 Zařízení pro propařování a ohřev betonu
        • 09.02.07.03 Vibrátory ponorné - elektrické, vzduchové
        • 09.02.07.04 Vibrátory příložné všech druhů - elektrické, vzduchové
        • 09.02.07.05 Vibrační stoly a žlaby
        • 09.02.07.06 Vibrační jádra
        • 09.02.07.07 Měniče frekvence
        • 09.02.07.99 Zařízení pro uložení a zpracování betonových směsí jiná
      • 09.02.08 Zkušební a laboratorní zařízení pro zjišťování kvality betonových směsí a betonů
      • 09.02.99 Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování betonových směsí a ocelové výztuže do betonů jiné
    • 09.03 Stroje a zařízení pro dopravu, manipulaci a skladování stavebních materiálů
      • 09.03.01 Dopravní prostředky
        • 09.03.01.01 Kolejové dopravní prostředky
        • 09.03.01.02 Nákladní automobily a velkokapacitní dempry s tuhým rámem
        • 09.03.01.03 Dempry s kloubovým rámem
        • 09.03.01.04 Vlečná vozidla
          • 09.03.01.04.01 Přívěsy všech druhů
          • 09.03.01.04.02 Návěsy všech druhů
        • 09.03.01.05 Pásová vozidla všech druhů
      • 09.03.02 Stroje a zařízení pro manipulaci stavebních materiálů
        • 09.03.02.01 Mininakladače do hmotnosti 4,5 t
        • 09.03.02.02 Čelní nakladače lopatové, kolové i pásové
        • 09.03.02.03 Nakladače teleskopické
        • 09.03.02.04 Otočné nakladače lopatové
        • 09.03.02.05 Nakladače ostatní (drapákové, frézové apod.)
        • 09.03.02.06 Přídavná zařízení a vybavení pro nakladače
        • 09.03.02.07 Vykladače všech druhů
        • 09.03.02.08 Dopravní vozíky
          • 09.03.02.08.01 Nízkozdvižné vozíky
          • 09.03.02.08.02 Vysokozdvižné vozíky
          • 09.03.02.08.03 Přídavná zařízení k vysokozdvižným vozíkům
        • 09.03.02.09 Dopravníky pásové
        • 09.03.02.10 Dopravníky šnekové
        • 09.03.02.11 Dopravníky ostatní
      • 09.03.03 Prostředky pro ložné operace
        • 09.03.03.01 Speciální vozidla - vanové přepravníky, přepravníky sil, palet, skel, oken apod.
        • 09.03.03.02 Hydraulické ruky všech druhů
        • 09.03.03.03 Manipulační jeřáby skládkové a překládací
        • 09.03.03.04 Portálové jeřáby a zdvihadla, mobilní a kolejové
        • 09.03.03.05 Nákladové plošiny, rampy, zvedáky
        • 09.03.03.06 Manipulační prostředky - manipulátory, vakuační držáky, kontejnery, palety apod.
      • 09.03.04 Prostředky pro skladování stavebních materiálů
        • 09.03.04.01 Sila a zásobníky
          • 09.03.04.01.01 Sila pro sypké stavební materiály
          • 09.03.04.01.02 Topná zařízení pro sila na beton
      • 09.03.99 Stroje a zařízení pro dopravu, manipulaci a skladování stavebních materiálů jiné
    • 09.04 Zdvihací prostředky ve stavebnictví
      • 09.04.01 Věžové jeřáby
      • 09.04.02 Mobilní jeřáby
        • 09.04.02.01 Mobilní jeřáby univerzální manipulační
        • 09.04.02.02 Silniční kolové jeřáby teleskopické a příhradové
        • 09.04.02.03 Mobilní jeřáby na kolovém podvozku terénním
        • 09.04.02.04 Silniční jeřáby automobilního typu
        • 09.04.02.05 Mobilní jeřáby na pásovém podvozku
        • 09.04.02.06 Železniční jeřáby
      • 09.04.03 Speciální jeřáby a zdvihadla
        • 09.04.03.01 Zvedáky (panenky) a kladkostroje
        • 09.04.03.02 Stavební výtahy
        • 09.04.03.03 Vrátky
      • 09.04.04 Závěsy pro jeřáby
      • 09.04.05 Dálkové ovládání jeřábů
      • 09.04.06 Vázací prostředky pro zvedání a uchopení břemen
      • 09.04.99 Zdvihací prostředky ve stavebnictví jiné
    • 09.05 Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu vozovek a liniových tratí
      • 09.05.01 Stroje a zařízení pro ukládku podkladních vrstev
        • 09.05.01.01 Stabilizační zemní frézy
        • 09.05.01.02 Stabilizační soupravy (road mix, plant mix)
      • 09.05.02 Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování živičných směsí
        • 09.05.02.01 Obalovací soupravy všech druhů
        • 09.05.02.02 Ohřívací zásobníky a jejich komponenty
        • 09.05.02.03 Přepravníky živic všech druhů
        • 09.05.02.04 Finišery pro pokládku obalovaných směsí a jejich komponenty
        • 09.05.02.05 Dopravní prostředky pro dopravu obalovaných směsí
        • 09.05.02.06 Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a pokládku litého asfaltu
        • 09.05.02.07 Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a rozstřik emulzních směsí
      • 09.05.03 Stroje a zařízení pro výrobu cementových vozovek
        • 09.05.03.01 Rozhrnovače kameniva a betonových směsí
        • 09.05.03.02 Finišery pro pokládku betonových směsí a jejich komponenty
        • 09.05.03.03 Soupravy s kluznými bočnicemi a jejich komponenty
        • 09.05.03.04 Řezače spár
        • 09.05.03.05 Zalévače spár
      • 09.05.04 Speciální soupravy pro výrobu a ukládku nadzemních profilů (betonových a jiných)
      • 09.05.05 Stroje a zařízení pro běžné opravy a údržbu vozovek
        • 09.05.05.01 Rozstřikovače živic
        • 09.05.05.02 Přepravníky živic
        • 09.05.05.03 Sypače drtí
        • 09.05.05.04 Zařízení pro opravy trhlin
      • 09.05.06 Stroje a zařízení pro střední opravy a rekonstrukce vozovek
        • 09.05.06.01 Silniční frézy
        • 09.05.06.02 Soupravy pro tepelné opravy živičných povrchů (repawer, remixer)
        • 09.05.06.03 Nárazová hydraulická rozrušovací kladiva
        • 09.05.06.04 Vysokotlaké řezání vodním paprskem
        • 09.05.06.05 Zvedáky kanálových poklopů
      • 09.05.07 Stroje a zařízení pro letní údržbu vozovek
        • 09.05.07.01 Značkovací stroje
        • 09.05.07.02 Kropicí blokové rozstřikovače
        • 09.05.07.03 Zametače vozovek
        • 09.05.07.04 Zařízení k čištění krajnic vozovek
      • 09.05.08 Stroje a zařízení pro zimní údržbu
        • 09.05.08.01 Sypače inertních a chemických materiálů
        • 09.05.08.02 Stroje pro odklízení sněhu
      • 09.05.09 Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu železničních svršků
      • 09.05.10 Stroje a zařízení pro výstavbu vodních toků
      • 09.05.99 Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu vozovek a liniových tratí jiné
    • 09.06 Stroje a zařízení pro zakládání staveb
      • 09.06.01 Beranidla a vytahovače
      • 09.06.02 Soupravy pro velkoprůměrové hloubení otvorů
      • 09.06.03 Soupravy pro hloubení podzemních stěn
      • 09.06.04 Stroje a zařízení pro injektážní práce
      • 09.06.05 Stroje a zařízení pro kotvení
      • 09.06.99 Stroje a zařízení pro zakládání staveb jiné
    • 09.07 Stroje a zařízení pro podzemní a tunelářské práce
      • 09.07.01 Stroje a zařízení pro bezvýkopové ukládání potrubí
      • 09.07.02 Soupravy pro protlačování potrubí
      • 09.07.03 Soupravy pro vodorovné mikrotunelové vrty
      • 09.07.04 Soupravy pro ražení štol a tunelů
      • 09.07.05 Stroje pro hloubení šachet a jam
      • 09.07.06 Soupravy pro renovace a sanace podzemních kanalizačních sítí
      • 09.07.99 Stroje a zařízení pro podzemní a tunelářské práce jiné
    • 09.08 Energetické zdroje ve stavebnictví
      • 09.08.01 Kompresory
        • 09.08.01.01 Kompresory mobilní pístové
        • 09.08.01.02 Kompresory mobilní šroubové
      • 09.08.02 Elektrocentrály
        • 09.08.02.01 Elektrocentrály mobilní
        • 09.08.02.02 Elektrocentrály stabilní
      • 09.08.03 Elektrorozvodná staveništní zařízení
      • 09.08.04 Teplovzdušné agregáty
        • 09.08.04.01 Teplovzdušné agregáty přenosné
      • 09.08.05 Vyvíječe páry
      • 09.08.06 Odvlhčovače vzduchu, vysoušeče zdiva
      • 09.08.07 Speciální svařovací agregáty (pro potrubí apod.)
    • 09.09 Stroje a zařízení pro dokončovací a řemeslné práce ve stavebnictví
      • 09.09.01 Stroje a zařízení pro obrábění a dělení stavebních materiálů
        • 09.09.01.01 Vrtání stavebních materiálů
          • 09.09.01.01.01 Ruční elektrické vrtačky bez příklepu i s příklepem
          • 09.09.01.01.02 Vrtací kladiva a jejich nástroje
          • 09.09.01.01.03 Kombinovaná kladiva pro vrtání i sekání a jejich nástroje
          • 09.09.01.01.04 Elektrické ruční nářadí s akumulátorovým napájením
        • 09.09.01.02 Řezání stavebních materiálů
          • 09.09.01.02.01 Elektrické ruční pily kotoučové úhlové
          • 09.09.01.02.02 Stolové elektrické pily kotoučové
          • 09.09.01.02.03 Přenosné pily kotoučové s benzinovým nebo hydraulickým motorem
          • 09.09.01.02.04 Kotoučové pily okružní na dřevo
          • 09.09.01.02.05 Řetězové pily příložné
          • 09.09.01.02.06 Soupravy pro řezání vodním paprskem
          • 09.09.01.02.07 Diamantové nástroje
        • 09.09.01.03 Nástroje na stříhání a prostříhávání stavebních materiálů
          • 09.09.01.03.01 Ruční elektrické nůžky na prostřihování plechů
        • 09.09.01.04 Soupravy na obrábění dřeva a umělých hmot
      • 09.09.02 Spojování a montáž kovového i nekovového potrubí
        • 09.09.02.01 Závitořezy
        • 09.09.02.02 Ohýbačky potrubí
        • 09.09.02.03 Zařízení pro svařování a obrábění potrubí z plastů
      • 09.09.03 Výroba a úprava podlah a ploch
        • 09.09.03.01 Soupravy pro výrobu, dopravu a uložení zavlhlých betonových směsí (mixokret pneumix apod.)
        • 09.09.03.02 Soupravy pro vakuování betonových ploch
        • 09.09.03.03 Soupravy pro úpravu a hlazení betonových ploch
          • 09.09.03.03.01 Vibrační lišty (trámy)
          • 09.09.03.03.02 Motorické hladiče
        • 09.09.03.04 Čištění a sanace podlah a ploch
          • 09.09.03.04.01 Čisticí zařízení pro podlahy a povrchy všech druhů
          • 09.09.03.04.02 Soupravy pro broušení a plošné frézování podlah a povrchů všech druhů
          • 09.09.03.04.03 Soupravy pro sanaci betonových a jiných ploch
        • 09.09.03.05 Stroje a zařízení pro dělení cementových a kameninových dlaždic a obkladů
          • 09.09.03.05.01 Ruční a hydraulické lisy
          • 09.09.03.05.02 Kotoučové elektrické přenosné pily
          • 09.09.03.05.03 Zařízení pro vyřezávání otvorů v dlaždicích a obkladech
        • 09.09.03.06 Zařízení pro zdrsňování a drážkování betonových a živičných povrchů
          • 09.09.03.06.01 Kotoučové pily
          • 09.09.03.06.02 Diamantové řezné kotouče, hroty, vrtáky, vrtací korunky apod.
        • 09.09.03.07 Zařízení pro úpravu a svařování plastových podlahovin a izolačních krytin
        • 09.09.03.08 Nářadí pro pokládku a úpravu podlah
      • 09.09.04 Zdění a úpravy konstrukčního zdiva
        • 09.09.04.01 Soupravy pro výrobu, dopravu a nanášení malt (dopravníky, míchačky, čerpadla apod.)
        • 09.09.04.02 Soupravy pro stříkání betonových směsí
        • 09.09.04.03 Zařízení pro motorické hlazení omítek
        • 09.09.04.04 Soupravy pro obrábění zdiva a frézování fasád
      • 09.09.05 Spojovací a kotvicí technika
        • 09.09.05.01 Soupravy pro osazování hmoždinek a kotev vrtáním a kotevní materiály
        • 09.09.05.02 Soupravy pro osazování kotev vstřelováním a kotevní materiály
        • 09.09.05.03 Spojovací technika v dřevěných konstrukcích
        • 09.09.05.04 Pneumatické sponkovačky a hřebíkovačky
      • 09.09.06 Malířské a natěračské práce
        • 09.09.06.01 Zařízení pro malířské práce
        • 09.09.06.02 Stříkací soupravy pro natěračské práce
        • 09.09.06.03 Zařízení pro odstraňování starých nátěrů
      • 09.09.07 Zařízení pro výškové práce na fasádách a střechách
        • 09.09.07.01 Prostředky pro klempířské práce na střechách
        • 09.09.07.02 Prostředky pro tesařské práce
      • 09.09.08 Stroje a zařízení pro kamenické a kamenosochařské práce
    • 09.10 Bourání a recyklace stavebních materiálů
      • 09.10.01 Zařízení pro ruční bourání zdiva a objektů
        • 09.10.01.01 Zařízení pro ruční bourání zdiva a objektů (diamantová technika, bourací a sekací kladiva apod.)
      • 09.10.02 Zařízení pro strojní mechanické bourání zdiva a konstrukcí
        • 09.10.02.01 Bourací a štípací kleště
        • 09.10.02.02 Čelisťové zařízení bourací a rozdrobovací
        • 09.10.02.03 Stříhací nůžkové čelisti
        • 09.10.02.04 Proštipovací čelisťové kleště
        • 09.10.02.05 Nesená hydraulická bourací kladiva
        • 09.10.02.06 Hydraulické nůžky pro demolice
      • 09.10.03 Třídění a předběžné drcení materiálu z demolic a deponií
        • 09.10.03.01 Hrubé třídění čelisťovými drapáky
        • 09.10.03.02 Hrubé drcení čelisťovými drapáky na mobilních strojích
        • 09.10.03.03 Speciální soupravy pro mechanické třídění stavebních odpadů
      • 09.10.04 Skluzy a shozy na suť
      • 09.10.05 Soupravy pro recyklaci stavebních materiálů
      • 09.10.06 Soupravy pro zpracování zbytkových betonových směsí
      • 09.10.07 Soupravy pro zpracování stavebních materiálů ze živičných krytů
      • 09.10.99 Zařízení pro recyklace stavebních materiálů jiná
    • 09.11 Ruční nářadí
      • 09.11.01 Zednické lžíce
      • 09.11.02 Špičáky (také zubáky)
      • 09.11.03 Krumpáče (dvojšpic)
      • 09.11.04 Válečky malířské
      • 09.11.05 Hladítka, stíradla
      • 09.11.06 Dláta (také rýhovačky, prýskače)
      • 09.11.07 Štětce
      • 09.11.08 Lopaty
      • 09.11.09 Kladiva
      • 09.11.10 Pily
      • 09.11.11 Sekery (také zrnováky)
      • 09.11.12 Stěrky
      • 09.11.13 Ruční řezačky na dlaždice a obkládačky
      • 09.11.99 Ruční nářadí jiné
    • 09.99 Stavební stroje jiné
  • 10 STROJE PRO VÝROBU A ÚPRAVU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
    • 10.01 Zdrobňovací zařízení
      • 10.01.01 Drtiče
      • 10.01.02 Mlýny
    • 10.02 Úpravnická zařízení
      • 10.02.01 Třídiče, vibrační třídiče
      • 10.02.02 Pračky
      • 10.02.03 Magnetické separátory
      • 10.02.04 Síta
      • 10.02.05 Filtry
      • 10.02.06 Granulátory
      • 10.02.07 Kalolisy
    • 10.03 Míchací zařízení
      • 10.03.01 Míchačky
      • 10.03.02 Domíchávače
    • 10.04 Vážicí zařízení (dávkovače, podavače, váhy)
    • 10.05 Vytvářecí zařízení
      • 10.05.01 Lisy a vibrolisy
      • 10.05.02 Stroje na výrobu betonových prvků
    • 10.06 Sušárny
    • 10.07 Pece
    • 10.08 Stroje pro povrchové úpravy
      • 10.08.01 Lisy pro povrchové úpravy
      • 10.08.02 Nanášecí zařízení
      • 10.08.03 Glazovací zařízení (pro glazování namáčením, poléváním, stříkáním, elektrostatické aj.)
      • 10.08.04 Dekorační zařízení (sítotiskové stroje aj.)
      • 10.08.05 Zařízení pro broušení a leštění (brousicí rameno)
    • 10.09 Uchopovací technika pro kamenické práce
    • 10.10 Dopravní, manipulační a skladovací zařízení, váhy
    • 10.11 Automatizace, robotizace a řízení technologických procesů
    • 10.12 Stroje pro výrobu oken, dveří (z hliníku, plastu, dřeva)
    • 10.13 Stroje pro výrobu žaluzií
    • 10.99 Stroje pro výrobu a úpravu stavebních materiálů a výrobků jiné
  • 11 PŘÍSTROJE A POMŮCKY PRO STAVEBNICTVÍ
    • 11.01 Přístroje geodetické
      • 11.01.01 Přístroje úhlové, teodolity
      • 11.01.02 Přístroje pro měření výšky, nivelační přístroje
      • 11.01.03 Vodováhy
      • 11.01.04 Sklonoměry
      • 11.01.05 Zařízení pro měření délek
        • 11.01.05.01 Měřická pásma
        • 11.01.05.02 Optické dálkoměry
      • 11.01.06 Geodetické laserové přístroje
      • 11.01.07 Přístroje pro vertikální promítání
      • 11.01.08 Lokalizace polohy s pomocí GPS
      • 11.01.99 Přístroje geodetické jiné
    • 11.02 Přístroje měřicí a zkušební
      • 11.02.01 Teploměry
      • 11.02.02 Vlhkoměy
      • 11.02.03 Přístroje zkušební
      • 11.02.04 Lasery
        • 11.02.04.01 Lasery pro pokládku potrubí a řízení protlačovacích souprav
        • 11.02.04.02 Lasery pro řízení stavebních strojů a mechanismů
      • 11.02.05 Detektory kovů pro stavebnictví
      • 11.02.09 Přístroje měřicí a zkušební jiné
    • 11.03 Pomůcky pro stavebnictví
    • 11.04 Pracovní oděvy a ochranné prostředky
  • 12 PAŽENÍ, BEDNĚNÍ, LEŠENÍ, FORMY, POMŮCKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
    • 12.01 Pažení
      • 12.01.01 Pažení vodorovné
      • 12.01.02 Pažení stupňovité
      • 12.01.03 Pažení svislé
    • 12.02 Bednění
      • 12.02.01 Bednění pro svislé konstrukce
      • 12.02.02 Bednění pro vodorovné konstrukce
      • 12.02.03 Speciální bednění
      • 12.02.04 Systémová bednění pro monolitické stavby
      • 12.02.05 Podpěry
    • 12.03 Formy
    • 12.04 Lešení
      • 12.04.01 Nepohyblivá lešení
        • 12.04.01.01 Nepohyblivá lešení trubková
        • 12.04.01.02 Nepohyblivá lešení dílcová
        • 12.04.01.03 Nepohyblivá lešení rámková
        • 12.04.01.04 Nepohyblivá lešení z prostorových dílců
      • 12.04.02 Mobilní lešení s pohybem horizontálním
        • 12.04.02.01 Mobilní lešení pojízdná trubková
        • 12.04.02.02 Mobilní lešení pojízdná z tyčových dílců
        • 12.04.02.03 Mobilní lešení pojízdná rámková
        • 12.04.02.04 Mobilní lešení pojízdná prostorová
      • 12.04.03 Mobilní lešení s pohybem vertikálním
        • 12.04.03.01 Zavěšené lávky
        • 12.04.03.02 Zdvihané plošiny mechanizované
    • 12.05 Mobilní pracovní plošiny
      • 12.05.01 Hydraulické plošiny
      • 12.05.02 Nůžkové plošiny hydraulické
      • 12.05.03 Hydraulické výložníkové plošiny
    • 12.06 Pomůcky a prostředky pro zakrývání a práci ve výškách
      • 12.06.01 Sítě a plachty lešenářské a jiné
      • 12.06.02 Žebříky
      • 12.06.03 Teleskopické chůdy pro řemeslníky
      • 12.06.04 Bezpečnostní pomůcky pro práci ve výškách
  • 13 STAVEBNÍ PRÁVO, TECHNICKÁ NORMALIZACE, ZKUŠEBNICTVÍ, METROLOGIE, CERTIFIKACE, JAKOST VE VÝSTAVBĚ
    • 13.01 Stavební právo - základní a speciální předpisy
      • 13.01.01 Technická normalizace ve stavebnictví v ČR
      • 13.01.02 Evropské normy
      • 13.01.03 Národní a mezinárodní normalizační instituce
    • 13.02 Měření
    • 13.03 Zkušebnictví a jakost ve výstavbě
      • 13.03.01 Akreditované laboratoře zkušební a kalibrační
      • 13.03.02 Autorizované osoby podle zákona č. 22/1997 Sb. (= dříve státní zkušebny)
      • 13.03.03 Certifikační orgány
      • 13.03.04 Inspekční orgány
    • 13.04 Certifikace ve výstavbě
  • 14 STAVEBNÍ SOFTWARE A HARDWARE
    • 14.01 Ekonomické počítačové programy
      • 14.01.01 Software pro rozpočtování a kalkulaci
        • 14.01.01.01 Databáze cen stavebních materiálů a prací
      • 14.01.02 Software pro ekonomické agendy
      • 14.01.03 Software pro řízení provozu a správy budov (Facility Management)
    • 14.02 CAD systémy pro projektování
      • 14.02.01 CAD v architektuře
      • 14.02.02 CAD pro zahradní architekturu
      • 14.02.03 CAD pro pozemní stavitelství
      • 14.02.04 CAD pro projektování komunikací
      • 14.02.05 CAD v geodezii a kartografii
      • 14.02.06 CAD pro infrastrukturu měst a obcí
      • 14.02.07 CAD pro konstrukci a výrobu stavebních prvků
    • 14.03 Software pro řízení stavebních firem
    • 14.04 Software pro technické výpočty
      • 14.04.01 Software pro statické výpočty
      • 14.04.02 Software pro dynamické výpočty
      • 14.04.03 Software pro tepelně technické výpočty
      • 14.04.04 Software pro akustické výpočty
      • 14.04.05 Software pro technické výpočty v oboru TZB
    • 14.05 Geografické informační systémy
    • 14.06 Ekonomická správa dokumentů
    • 14.07 Software pro modelování a vizualizace
    • 14.08 Vektorizace a digitalizace map
    • 14.09 Hardware pro stavební CAD systémy
    • 14.10 Internet a služby na internetu pro stavebnictví
    • 14.99 Stavební software a hardware jiný
  • 15 INFORMACE, PORADENSTVÍ, FINANČNÍ SLUŽBY, ODBORNÁ LITERATURA, VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ, VĚDA, VÝZKUM
    • 15.01 Tradiční informační zdroje (odborná literatura, časopisy, weby)
    • 15.02 Poradenské služby
      • 15.02.01 Poradenství v oblasti energetiky budov, energetický audit
    • 15.03 Školství, vzdělávací systémy
    • 15.04 Věda, výzkum, technický rozvoj
    • 15.05 Finanční služby a podpora bytové výstavby
    • 15.06 Podpora obchodu a exportu
    • 15.07 Marketingové a propagační služby
    • 15.08 Transfer technologií a odborných znalostí ve stavebnictví
    • 15.09 Obchody s emisními povolenkami na CO2
    • 15.10 Orgány státní správy
    • 15.11 Nevládní instituce
  • 16 ZAHRADY
    • 16.01 Zahradní architektura a poradenství
    • 16.02 Zahradní stavby
      • 16.02.01 Zahradní domky, chatky, altány
      • 16.02.02 Pergoly, přístřešky
      • 16.02.03 Zahradní palisády, kůly
      • 16.02.04 Dětská hřiště, pískoviště, houpačky
      • 16.02.05 Zahradní ploty, zábradlí, sloupy
      • 16.02.06 Prvky opěrných zahradních zdí
      • 16.02.07 Skleníky, skleníková technika
      • 16.02.08 Zahradní krby, grily, udírny
      • 16.02.09 Zahradní okrasné bazénky, fontány, potůčky
      • 16.02.10 Zimní zahrady
      • 16.02.11 Terasy
    • 16.03 Funkční vybavení zahrady
      • 16.03.01 Dlažby, rohože, rošty
      • 16.03.02 Fóliovníky, pařeniště, kompostéry
      • 16.03.03 Vodárny, zavlažovače, postřikovače
      • 16.03.04 Čerpadla, vodoinstalace, pumpy
      • 16.03.05 Zahradní sprchy
      • 16.03.06 Zavlažovací systémy a příslušenství
      • 16.03.07 Zahradní osvětlení
      • 16.03.08 Tepelné zářiče
    • 16.04 Zahradní doplňky
      • 16.04.01 Zahradní keramika a keramické dekorace
      • 16.04.02 Palisády, balustrády, obrubníky, podstavce, sloupy
      • 16.04.03 Sochy, zahradní plastiky
      • 16.04.04 Květináče, truhlíky
      • 16.04.99 Zahradní doplňky ostatní
    • 16.05 Rostliny a přípravky k jejich pěstování
      • 16.05.01 Stromy, keře, rostliny
      • 16.05.02 Semena, osiva, sadba
      • 16.05.03 Substráty, zemina, rašelina
      • 16.05.04 Ochrana a výživa rostlina
    • 16.06 Zahradní technika a mechanizace
    • 16.07 Zahradnické nářadí, nástroje a pomůcky
    • 16.08 Město a zahrada
      • 16.08.01 Služby v zahradní a krajinné tvorbě (projektování, realizace, údržba
      • 16.08.02 Zatravňovací systémy
      • 16.08.03 Konzultace a poradenství v oboru městské zeleně a parků
    • 16.09 Asociace, svazy, spolky, odborná literatura
  • 20 DŘEVĚNÉ STAVBY
    • 20.01 Rodinné domy
    • 20.02 Bytové domy
    • 20.03 Společenské stavby
    • 20.04 Dopravní stavby
    • 20.05 Halové stavby
    • 20.06 Chaty
    • 20.07 Zahradní domky
    • 20.08 Dětská hřiště
    • 20.09 Dřevěné stavby jiné
  • 21 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
    • 21.01 Roubené a srubové konstrukce
    • 21.02 Hrázděné konstrukce
    • 21.03 Sloupkové konstrukce
    • 21.04 Masivní konstrukce
    • 21.05 Rámové konstrukce
    • 21.06 Skeletové konstrukce
    • 21.07 Prefabrikované konstrukce
    • 21.08 Dřevěné konstrukce jiné
  • 22 MATERIÁLY PRO DŘEVOSTAVBY A KONSTRUKCE
    • 22.01 Konstrukční dřevo
    • 22.02 Masivní dřevo
    • 22.03 Stavební dřevo
    • 22.04 Lepené profily
    • 22.05 I - nosníky
    • 22.06 Deskové materiály
    • 22.07 Palubky a obklady
    • 22.08 Izolační a těsnící materiály
    • 22.09 Spojovací materiály a kování
    • 22.10 Barvy, lazury, malby, nátěry a nástřiky a nátěry
    • 22.11 Chemie
    • 22.12 Ochrana a sanace
    • 22.13 Materiály pro dřevostavby a konstrukce ostatní
  • 23 ZÁKLADY A OPLÁŠTĚNÍ PRO DŘEVOSTAVBY
    • 23.01 Základové stavby a systémy
    • 23.02 Fasádní systémy a prvky
    • 23.03 Ostatní
  • 24 SPECIÁLNÍ TECHNIKA PRO DŘEVĚNÉ STAVBY
  • 25 STROJE A ZAŘÍZENÍ KE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
  • 26 NÁŘADÍ A NÁSTROJE
  • 27 SOFTWARE PRO DŘEVĚNÉ STAVBY A KONSTRUKCE
  • 28 SLUŽBY
  • 29 ODBORNÉ ŠKOLY, ASOCIACE A SVAZY V OBORU DŘEVOSTAVBY
  • 30 ODBORNÁ MÉDIA A WEBOVÉ PORTÁLY V OBORU DŘEVOSTAVBY
  • 31 DOPROVODNÝ PROGRAM DŘEVOSTAVBY
  • 40 VYTÁPĚCÍ TECHNIKA
    • 40.01 Zdroje tepla
      • 40.01.01 Speciální kotle olej / plyn
        • 40.01.01.01 Topné kotle z litiny nebo oceli
        • 40.01.01.02 Kotlové hořákové jednotky (Unit)
      • 40.01.02 Atmosférické plynové kotle
      • 40.01.03 Kondenzační plynové kotle
      • 40.01.04 Ohřívače vody s cirkulací plynu
      • 40.01.05 Nízkoteplotní kotle
      • 40.01.06 Vyhřívací kotle
      • 40.01.07 Kotle pro měnitelná a střídavá topná média
        • 40.01.07.01 Kotle na pevná paliva (uhlí)
        • 40.01.07.02 Kotle na pevná paliva (dřevo, ekobrikety)
      • 40.01.08 Kotle s elektrickým vytápěním
      • 40.01.09 Elektrické topné tyče
      • 40.01.10 Speciální kotle ostatní
      • 40.01.11 Kotle s vyšším výkonem
        • 40.01.11.01 Vysokotlaké parní kotle
        • 40.01.11.02 Nízkotlaké parní kotle
        • 40.01.11.03 Horkovodní kotle
        • 40.01.11.04 Vyvíječe páry
        • 40.01.11.05 Kotle na teplonosné oleje
        • 40.01.11.06 Kotle pro spalovny odpadů
        • 40.01.11.07 Elektrické průtokové kotle
      • 40.01.12 Blokové kotelny
      • 40.01.13 Centrální zařízení pro vytápění a rozvod tepla
      • 40.01.14 Předávací stanice tepla
        • 40.01.14.01 Domovní předávací stanice tepla
      • 40.01.15 Krby a krbová kamna
        • 40.01.15.01 Krbové vložky
        • 40.01.15.02 Krbová kamna na spalování dřeva nebo ekobriket
        • 40.01.15.03 Bezkomínové interiérové krby
      • 40.01.16 Kachlová kamna
      • 40.01.17 Dodavatelé energií a paliv
    • 40.02 Zařízení pro ohřev vody
      • 40.02.01 Ohřívače vody
        • 40.02.01.01 Zásobníky s přímým ohřevem
        • 40.02.01.02 Zásobníky s nepřímým ohřevem
      • 40.02.02 Průtokové ohřívače
        • 40.02.02.01 Plynové průtokové ohřívače
        • 40.02.02.02 Elektrické průtokové ohřívače
      • 40.02.03 Ohřívače vody, zásobníky vody
        • 40.02.03.01 Plynové zásobníky s přímým ohřevem vody
        • 40.02.03.02 Elektrické zásobníky s přímým ohřevem vody
        • 40.02.03.03 Olejové ohřívače vody, zásobníky teplé vody
        • 40.02.03.04 Nepřímo vyhřívané ohřívače užitkové vody
      • 40.02.04 Výměníky tepla
        • 40.02.04.01 Deskové výměníky tepla
    • 40.03 Příslušenství topných kotlů
    • 40.04 Topná zařízení a příslušenství pro topeniště (hořáky, zapalovací elektrody apod.)
    • 40.05 Komínová zařízení a příslušenství pro odvod spalin
      • 40.05.01 Komínové systémy
      • 40.05.02 Komíny z ušlechtilé oceli
      • 40.05.03 Potrubí pro odvod spalin
      • 40.05.04 Uzávěry potrubí odvodu spalin
      • 40.05.05 Komínové nástavce
      • 40.05.06 Ventilátory pro odvod spalin, spalinové systémy PPS
      • 40.05.07 Protiexplozní klapky
      • 40.05.08 Sanace komínů
    • 40.06 Nádrže na topná média
    • 40.07 Otopná tělesa a příslušenství
      • 40.07.01 Článková otopná tělesa, radiátory z oceli, litiny, hliníku a ostatních materiálů
      • 40.07.02 Desková nebo plochá otopná tělesa
      • 40.07.03 Konvektory, tělesa s krycí lištou
      • 40.07.04 Trubková otopná tělesa
      • 40.07.05 Žebrová otopná tělesa
      • 40.07.06 Otopná tělesa ostatní
      • 40.07.07 Rozvody tepla pro jednotrubkové a dvoutrubkové vytápěcí systémy
      • 40.07.08 Závěsné háky a konzoly pro otopná tělesa
    • 40.08 Systémy plošného vytápění
      • 40.08.01 Teplovodní podlahové vytápění
      • 40.08.02 Elektrické podlahové vytápění
      • 40.08.03 Sálavé vytápění
      • 40.08.04 Topné rohože a smyčky
      • 40.08.05 Plošné topné systémy ostatní
      • 40.08.06 Rozváděče pro podlahové vytápění
      • 40.08.07 Potrubí pro plošné vytápění
      • 40.08.08 Potrubí pro teplovodní vytápění
      • 40.08.09 Spojovací systémy pro otopná tělesa
    • 40.09 Ostatní instalační prvky
      • 40.09.01 Expanzní nádoby
      • 40.09.02 Odvzdušňovací nádoby
      • 40.09.03 Úpravny užitkové vody
    • 40.10 Topná zařízení pro etážové a lokální vytápění
      • 40.10.01 Elektrické radiátory
      • 40.10.02 Elektrické konvektory
      • 40.10.03 Elektrická akumulační kamna
      • 40.10.04 Elektrické teplovzdušné ventilátory
      • 40.10.05 Elektrické infrazářiče
      • 40.10.06 Plynové zářiče
      • 40.10.07 Vnější stěnová plynová topidla
      • 40.10.08 Kamna
      • 40.10.09 Sporáky na pevná paliva
      • 40.10.99 Topná zařízení pro etážové a lokální vytápění jiná
    • 40.11 Topné vložky do kachlových kamen
    • 40.12 Systémy a zařízení pro využití energie z ekologických zdrojů
      • 40.12.01 Sluneční kolektory
      • 40.12.02 Příslušenství k solárním zařízením
      • 40.12.03 Tepelná čerpadla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody
        • 40.12.03.01 Tepelná čerpadla vzduch/voda
        • 40.12.03.02 Tepelná čerpadla země/voda
        • 40.12.03.03 Tepelná čerpadla voda/voda
      • 40.12.04 Zařízení na spalování biomasy
      • 40.12.05 Zásobníky tepla
      • 40.12.06 Zařízení pro zpětné získávání tepla
      • 40.12.07 Palivové články na zemní plyn pro výrobu energie pro rodinné domy
      • 40.12.08 Moduly pro plynové turbíny
  • 41 VZDUCHOTECHNIKA, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ
    • 41.01 Konstrukční prvky pro distribuční systémy vzduchotechniky
    • 41.02 Konstrukční prvky pro vzduchotechnická zařízení a přístroje
      • 41.02.01 Axiální ventilátory
      • 41.02.02 Radiální ventilátory
      • 41.02.03 Diagonální ventilátory
      • 41.02.04 Střešní ventilátory
      • 41.02.05 Ohřívače vzduchu
      • 41.02.06 Chladiče vzduchu
      • 41.02.07 Vzduchové filtry (mechanické, elektrostatické, adsorpční)
      • 41.02.08 Zvlhčovače, pračky vzduchu
      • 41.02.09 Konstrukční prvky pro zpětné získávání tepla (rekuperační, regenerační)
    • 41.03 Vzduchotechnická a klimatizační zařízení
      • 41.03.01 Centrální zařízení pro přívod a odvod vzduchu
      • 41.03.02 Zařízení pro zvlhčování a odvlhčování vzduchu
      • 41.03.03 Podokenní vytápěcí a větrací jednotky
      • 41.03.04 Vzduchové chladicí zařízení
      • 41.03.05 Klimatizační jednotky, konvektory podokenní, podstropní
      • 41.03.06 Centrální klimatizační zařízení
      • 41.03.07 Technologická vzduchotechnika
      • 41.03.08 Zařízení pro větrání obytných místností s rekuperací tepla
      • 41.03.09 Zařízení pro chlazení a rekuperaci tepla
      • 41.03.10 Tepelné vzduchové clony
      • 41.03.11 Pasivní klimatizace
  • 42 SANITÁRNÍ TECHNIKA
    • 42.01 Vybavení sanitárních zařízení a úprava vody
      • 42.01.01 Vybavení koupelen, umýváren a WC
        • 42.01.01.01 Koupací a sprchovací vany
        • 42.01.01.02 Vířivé vany, whirlpooly
        • 42.01.01.03 Vložky do koupacích van
      • 42.01.02 Vanové nosiče
      • 42.01.03 Zástěny ke koupacím vanám
      • 42.01.04 Sprchovací kabiny a dělicí stěny
      • 42.01.05 Mycí stoly a umývadla
      • 42.01.06 Bidety (sedací koupací vany)
      • 42.01.07 Klozetové mísy / WC
      • 42.01.08 Pisoáry
      • 42.01.09 Výlevky
      • 42.01.10 Řadové umývárny, fontánky na pití
      • 42.01.11 Splachovací nádrže, splachovací zařízení
      • 42.01.12 Příslušenství pro toalety a pisoáry
      • 42.01.13 Větrání WC
      • 42.01.14 Zařízení pro veřejné toalety
      • 42.01.15 Systémy dělicích stěn
      • 42.01.16 Prefabrikované sanitární stěny, buňky
      • 42.01.17 Sprchovací závěsy a závěsové tyče
      • 42.01.18 Koupelnový nábytek, skříňky, regály, osvětlovací tělesa, zrcadla
      • 42.01.19 Koupelnové stoličky, sedačky, lavičky, opěrky pod nohy, držadla, rošty
      • 42.01.20 Koupelnové soupravy, držáky ručníků, skleniček, papíru, háčky, dávkovače mýdla, atd.
      • 42.01.21 Podavače toaletních papírů a ručníků
      • 42.01.22 Pomocná a bezpečnostní zařízení pro tělesně postižené
      • 42.01.23 Systémy ochrany proti šíření hluku v pevných tělesech
      • 42.01.24 Bezpečnostní sprchy
      • 42.01.25 Zařízení pro dezinfekci
      • 42.01.26 Sprchovací zařízení
      • 42.01.27 Lékařská umývadla
      • 42.01.99 Vybavení koupelen, umýváren a WC (koupelnové obklady atd.) jiné
    • 42.02 Vnitřní bazény
    • 42.03 Sauny
      • 42.03.01 Kryosauny, kryokomory
    • 42.04 Solné kabiny
    • 42.05 Úprava vody
      • 42.05.01 Filtrační zařízení
      • 42.05.02 Zařízení pro změkčování vody
      • 42.05.99 Úprava vody jiná
  • 43 ARMATURY
    • 43.01 Armatury pro vytápění, užitkovou vodu a hasicí zařízení
      • 43.01.01 Uzavírací šoupátka
      • 43.01.02 Uzavírací klapky
      • 43.01.03 Uzavírací ventily
      • 43.01.04 Uzavírací kohouty
      • 43.01.05 Zpětné klapky, zpětné ventily
      • 43.01.06 Clony
      • 43.01.07 Kohouty pro napouštění a vypouštění kotlů
      • 43.01.08 Rychloodvětrávače, odvzdušňovače
      • 43.01.09 Lapače nečistot
      • 43.01.10 Odvaděče kondenzátů
      • 43.01.11 Optické a akustické kontrolní armatury
      • 43.01.12 Průtokoměry
      • 43.01.13 Hladinoměry
      • 43.01.14 Manometry
      • 43.01.15 Regulátory tlaku, zařízení pro regulaci diferenciálního tlaku
      • 43.01.16 Regulátory teploty
      • 43.01.17 Regulátory výšky hladiny
      • 43.01.18 Regulační armatury pneumatické, elektrické
      • 43.01.19 Směšovače pro topení
      • 43.01.20 Přímé, vícecestné ventily, směšovače
      • 43.01.21 Směšovače užitkové vody
      • 43.01.22 Ventily pro regulaci jednotlivých větví rozvodů
      • 43.01.23 Přepouštěcí ventily
      • 43.01.24 Pojistky proti přeplnění
      • 43.01.25 Armatury pro plyn a oleje
      • 43.01.26 Termostatické ventily pro topná tělesa
      • 43.01.27 Solenoidové ventily
      • 43.01.28 Zónové ventily
      • 43.01.29 Odvzdušňovače otopných těles
      • 43.01.30 Armatury pro hasicí zařízení a jejich příslušenství
      • 43.01.31 Pojistné ventily pro úpravny užitkových vod
      • 43.01.32 Pojistné ventily pro ústřední vytápění
      • 43.01.33 Kovová šroubení pro potrubí z plastů
      • 43.01.99 Armatury pro vytápění, užitkovou vodu a hasicí zařízení jiné
    • 43.02 Armatury pro instalaci pitné vody
      • 43.02.01 Uzavírací ventily v přímém, šikmém nebo rohovém provedení
      • 43.02.02 Uzavírací šoupátka
      • 43.02.03 Zpětné ventily
      • 43.02.04 Redukční ventily
      • 43.02.05 Armatury pro splachovače
      • 43.02.99 Armatury pro instalaci pitné jiné
    • 43.03 Sanitární armatury
      • 43.03.01 Mísicí baterie
      • 43.03.02 Armatury pro kliniky a lékaře
      • 43.03.03 Armatury pro kadeřnictví
      • 43.03.04 Uzavírací a výtokové armatury a ventily
      • 43.03.05 Výtokové a přepadové armatury
      • 43.03.06 Tlakové splachovače
      • 43.03.07 Pisoárové splachovače a ostřikovací hlavice
      • 43.03.08 Sprchy, regulátory proudění, perlátory
      • 43.03.09 Omezovače průtoku
      • 43.03.10 Elektronicky ovládané armatury
  • 44 POTRUBÍ, SPOJOVACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
    • 44.01 Trubky, potrubí a jejich příslušenství
      • 44.01.01 Trubky a fitinky
      • 44.01.02 Flexibilní trubky, hadice
      • 44.01.03 Svařované trubky
      • 44.01.04 Plastová potrubí
      • 44.01.05 Předizolované potrubní systémy
    • 44.02 Příslušenství potrubí
      • 44.02.01 Ochranné trubky pro potrubí
      • 44.02.02 Izolační materiály pro trubky a potrubí
      • 44.02.03 Dilatační kusy, kompenzátory, vlnovce
      • 44.02.04 Koncové kusy a tvarovky
      • 44.02.05 Těsnění pro trubky a tvarovky
      • 44.02.06 Lepidla a tmely pro lepení trubek, potrubí a armatur
    • 44.03 Příslušenství vnitřní kanalizace
    • 44.04 Příslušenství vnější kanalizace
    • 44.05 Spojovací technika pro trubky a potrubí
  • 45 ČERPADLA
    • 45.01 Čerpadla, čerpací stanice
      • 45.01.01 Ruční čerpadla
      • 45.01.02 Oběhová čerpadla pro vytápění
      • 45.01.03 Oběhová čerpadla pro užitkovou vodu
      • 45.01.04 Pístová a odstředivá čerpadla
      • 45.01.05 Membránová čerpadla
      • 45.01.06 Rotační objemová čerpadla
      • 45.01.07 Stojanová čerpadla
      • 45.01.08 Dávkovací čerpadla
      • 45.01.09 Čerpadla pro domácí vodárny
      • 45.01.10 Čerpadla pro zvýšení tlaku
      • 45.01.11 Čerpadla na napájecí vodu pro kotle
      • 45.01.12 Zahradní čerpadla
      • 45.01.13 Čerpadla pro vodotrysky
      • 45.01.14 Čerpadla pro odčerpávání vody ze sklepů
      • 45.01.15 Čerpadla a čerpací zařízení pro odpadní vody
      • 45.01.16 Čerpadla na splaškovou vodu
      • 45.01.17 Čerpadla na fekálie
      • 45.01.18 Čerpadla pro kondenzát
      • 45.01.19 Olejová čerpadla
      • 45.01.20 Čerpadla k olejovým hořákům
      • 45.01.21 Cirkulační čerpadla
      • 45.01.22 Ponorná motorová čerpadla
      • 45.01.23 Drenážová čerpadla
      • 45.01.24 Vysokotlaká čerpadla
      • 45.01.25 Ejektorová čerpadla
      • 45.01.26 Čerpací stanice
    • 45.02 Příslušenství k čerpadlům
  • 46 TECHNIKA PRO MĚŘENÍ, ŘÍZENÍ, REGULACI A ROZVODY V BUDOVÁCH
    • 46.01 Vodoměry
    • 46.02 Měřicí, řídicí a regulační zařízení pro techniku vytápění
      • 46.02.01 Centrální řízení pro techniku vytápění
      • 46.02.02 Regulační a ovládací přístroje pro regulaci teploty v jednotlivých místnostech
      • 46.02.03 Snímače (například pro snímání teploty přívodu, venkovní teploty a teploty v místnosti)
      • 46.02.04 Termostaty
      • 46.02.05 Spínací hodiny, časové termostaty
      • 46.02.06 Zařízení pro indikaci a dálkové ovládání
      • 46.02.07 Servopohony pro směšovače, ventily, škrticí klapky
      • 46.02.08 Automatika pro plynová, olejová topeniště
      • 46.02.09 Plynoměry
      • 46.02.10 Čidla a analyzátory plynu
      • 46.02.11 Detektory a analyzátory hořlavých plynů
      • 46.02.12 Sondy pro měření těsnosti plynového vedení
      • 46.02.13 Analyzátory spalin
      • 46.02.14 Měřicí přístroje pro kouřové plyny
      • 46.02.15 Měřiče tepla, kalorimetrická počitadla
      • 46.02.16 Indikátory topných nákladů
      • 46.02.17 Rozúčtovací systémy topných nákladů
    • 46.03 Měřicí, řídicí a regulační zařízení pro větrací a klimatizační techniku
      • 46.03.01 Regulátory větrání, vytápění, klimatizace
      • 46.03.02 Zařízení pro dálkové ovládání a indikaci vytápění a klimatizace
      • 46.03.03 Měřicí přístroje pro sanitární oblast, pro vytápění a klimatizaci
      • 46.03.04 Stanice digitální automatizace pro úkoly měření, řízení a regulace
      • 46.03.05 Zapisovací zařízení pro kontinuální záznam teploty, vlhkosti a jiných parametrů
  • 47 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH
    • 47.01 Výtahy osobní a osobonákladní
    • 47.02 Výtahy nákladní
    • 47.03 Pohyblivé schody (eskalátory) a chodníky (travelátory)
    • 47.04 Lávky, vyrovnávací můstky
  • 48 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV - OSTATNÍ
    • 48.01 Automatická hasicí zařízení
    • 48.02 Nástěnné hydranty
    • 48.03 Centrální zařízení pro odsávání prachu v budovách
    • 48.99 Ostatní technická zařízení budov jiná
  • 49 NÁŘADÍ, POMŮCKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO TOPENÁŘE A INSTALATÉRY
    • 49.01 Stroje a nástroje pro opracování trubek
    • 49.02 Zmrazovačky
    • 49.03 Pájecí nářadí, pájky, pasty
    • 49.04 Svařovací zařízení pro plastové rozvody
    • 49.05 Pracovní stoly pro topenáře a instalatéry
    • 49.06 Kamerové systémy pro indikaci vad v potrubí
    • 49.07 Čisticí zařízení pro zanesená potrubí a kanalizaci
    • 49.08 Zařízení a příslušenství pro sanaci potrubí
    • 49.09 Výpočetní technika
    • 49.99 Nářadí, pomůcky a výpočetní technika pro topenáře a instalatéry jiné
  • 50 VELKOOBCHODY
    • 50.01 Velkoobchody s technikou pro vytápění, vodu, plyn
    • 50.02 Velkoobchody se zdravotní a sanitární technikou a zařizovacími předměty, koupelnová studia
    • 50.03 Velkoobchody pro vzduchotechniku, klimatizaci a chlazení
  • 51 LITERATURA, SLUŽBY, PORADENSTVÍ, INSTITUCE
    • 51.01 Odborné knihy a časopisy z oblasti vytápění, klimatizace, vodoinstalatérství
    • 51.02 Tabulky, normy pro topenáře a instalatéry
    • 51.03 Energetické poradenství a audity
    • 51.04 Pomoc při žádostech o dotace ze SFŽP ČR na ekologické zdroje vytápění
    • 51.05 Projekční činnost
    • 51.06 Montážní práce instalatérské a topenářské
    • 51.07 Prohlídky, revize kotelen, kotlů, komínů
    • 51.08 Organizace, svazy, instituce
    • 51.99 Literatura, služby, poradenství, instituce jiné
  • 60 VODIČE, KABELY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
  • 61 ELEKTROINSTALAČNÍ TECHNIKA A MATERIÁLY
    • 61.01 Úložný elektroinstalační materiál
    • 61.02 Svorkovnice, svornice, spojky
    • 61.03 Domovní a rozváděčové skříně, rozvodnice
    • 61.04 Jističe, stykače, proudové chrániče, svodiče přepětí, pojistky
    • 61.05 Elektroměry
    • 61.06 Časové spínací hodiny
    • 61.07 Elektroinstalační přístroje s bezdrátovou komunikací
    • 61.08 Vypínače, zásuvky, vidlice
    • 61.09 Izolační materiály, bužírky, hadičky, bandážní pásky
    • 61.10 Hromosvody a uzemnění
    • 61.11 Krycí desky, výstražné fólie
    • 61.12 Výstražné tabulky a štítky
    • 61.99 Elektroinstalační technika a materiály jiné
  • 62 OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA
    • 62.01 Světelné zdroje
    • 62.02 Svítidla
    • 62.03 Světelné reklamy
    • 62.04 Systémy nouzového osvětlení
    • 62.05 Osvětlovací sloupy, stožáry
    • 62.06 Příslušenství zdrojů světla, svítidel
    • 62.99 Osvětlovací technika jiná
  • 63 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
    • 63.01 Baterie
    • 63.02 Akumulátory
    • 63.03 Motorgenerátory, elektrocentrály
    • 63.04 Zálohové zdroje elektrické energie (UPS)
    • 63.05 Alternativní zdroje elektrické energie
      • 63.05.01 Solární články (fotovoltaika) a jejich příslušenství
      • 63.05.02 Větrné elektrárny a jejich příslušenství
      • 63.05.03 Malé vodní elektrárny a jejich příslušenství
    • 63.06 Transformátory a jejich příslušenství
  • 64 TELEVIZNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH
    • 64.01 Televizní a rozhlasové antény
    • 64.02 Ozvučovací systémy pro provozovny a domácnosti
  • 65 SIGNÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉMY BUDOV
  • 66 ZABEZPEČOVACÍ A SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV, OBJEKTŮ
    • 66.01 Systémy pro kontrolu přístupu osob
    • 66.02 Systémy pro monitorování pohybu osob
    • 66.03 Systémy pro kontrolu příjezdu
    • 66.04 Systémy hlášení požáru
    • 66.05 Systémy hlášení úniku nebezpečných látek
    • 66.06 Zařízení pro signalizaci nebezpečí poruch
    • 66.07 Signalizační zařízení pro kontakt s policií
    • 66.08 Detektory kovů a nebezpečných látek
    • 66.09 Dálková ovládání
    • 66.10 Řídicí systémy a jejich komponenty pro vytápění, klimatizaci, osvětlení a ozvučení
    • 66.11 Zařízení pro monitorování a řízení energetických systémů budov
    • 66.12 Systémy řízení inteligentních budov
    • 66.13 Systémová integrace v oblasti spotřeby energií v budovách
    • 66.99 Zabezpečovací a systémová technika budov, objektů jiná
  • 67 REGULAČNÍ, SNÍMACÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
  • 68 NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO ELEKTROTECHNICKÉ OBORY
  • 69 LITERATURA, SLUŽBY, INSTITUCE V ELEKTROTECHNICE
  • 80 Podnikatelské a investiční aktivity
    • 80.01 Územní plánování
    • 80.02 Programy rozvoje regionů
    • 80.03 Prezentace rozvojových a investičních záměrů
    • 80.04 Prezentace podnikatelských aktivit ve městě
    • 80.05 Technologické parky, business centra, zóny volného obchodu
    • 80.06 Nabídka rozvojových lokalit pro výstavbu
    • 80.07 Nabídka průmyslových nemovitostí
    • 80.08 Nabídka stavebních objektů
    • 80.09 Poptávka po investorech
    • 80.99 Podnikatelské a investiční aktivity jiné
  • 81 Finanční instituce, financování projektů, služby
    • 81.01 Peněžní ústavy a jejich služby
    • 81.02 Investiční společnosti a jejich služby
    • 81.03 Leasingové společnosti a jejich služby
    • 81.04 Poradenství v oblasti financování projektů a investic
    • 81.05 Zprostředkovatelská činnost v oblasti financování
    • 81.06 Financování projektů obcí a měst
    • 81.07 Pojišťovny a jejich služby
    • 81.08 Fondy a jejich služby
    • 81.09 Účetnictví, daně, audit
    • 81.10 Právnické služby
    • 81.99 Finanční instituce, financování projektů, služby jiné
  • 82 Reality
  • 83 Veřejná správa, instituce, sdružení
  • 84 Infrastruktura města, výroba elektřiny, tepla a páry
    • 84.01 Inženýrské sítě (rozvody vody, plánu, plynu, elektřiny, telekomunikace)
    • 84.02 Systémy pro komplexní hospodaření s dešťovou vodou u objektů v obcích
    • 84.03 Kolektory
    • 84.04 Městské elektrárny, teplárny a výtopny (vč. zařízení na biomasu a kogenerační jednotky)
    • 84.05 Konzultace a poradenství v oboru výstavby a údržby inženýrských sítí
  • 85 Dopravní systémy, parkoviště a čerpací stanice
  • 86 Městský mobiliář, městské osvětlení, světelné poutače
    • 86.01 Informační a orientační systémy pro města a obce
    • 86.04 Stojany na jízdní kola
    • 86.06 Veřejné WC a mobilní WC
    • 86.07 Telefonní budky, prodejní automaty, poštovní schránky, pouliční hodiny
  • 87 Zařízení a služby zaměřené na čistotu města, komunální technika
    • 87.01 Koše a kontejnery na odpadky
    • 87.02 Čisticí a úklidové stroje
    • 87.03 Úklidové a čisticí prostředky
    • 87.04 Úklidové a čisticí služby
    • 87.05 Konzultace a poradenství v oboru zařízení a služeb zaměřených na čistotu města
  • 88 Software pro správu měst a obcí
  • 89 Zařízení pro zábavu, sport a vzdělávání, sport a vzdělávání, školy a školicí střediska
    • 89.01 Vybavení pro sportovní areály
    • 89.02 Městské plovárny a lázně
    • 89.03 Dětská hřiště a jejich vybavení
    • 89.04 Zařízení pro zábavu, sport a vzdělávání, školy a školicí střediska
    • 89.08 Městské osvětlení, světelné poutače
  • 90 Ostatní služby ve městě
    • 90.01 Městský rozhlas, televize a telekomunikace
    • 90.02 Reklamní, komerční a obchodně-technické služby ve městě
  • 91 Protipovodňová opatření
  • 92 Zpracování a využití odpadů a odpadních vod
  • 93 Čištění vzduchu a spalin
  • 94 Snižování úrovně hluku
  • 95 Ochrana půdy a krajiny (stroje a technologie, materiály, prostředky)
  • 96 Odstraňování starých ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií
  • 97 Měřicí a regulační technika pro kontrolu životního prostředí
  • 98 Literatura, služby, výzkum, ekologické organizace
  • 99 Doprovodný program UI, UTE a Envibrno

Základní údaje

Název:
Stavební veletrhy Brno

Datum konání:
25. - 28. 4. 2018

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/svb-2018/