Základní údaje

Státní pozemkový úřad

Adresa:
Husinecká 1024/11a
130 00, Praha
Česká republika
IČO: 01312774
Telefon: +420-729922111
+420-729922303
Umístění:PAV Z / 049

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Státní pozemkový úřad České republiky je tvůrcem české krajiny a největším správcem státního zemědělského majetku.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) byl zřízen ke dni 1. ledna 2013 na základě zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu. Tímto zákonem byla po mnohaleté přípravě dokončena transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen. Spojením jeho agend s činností původních pozemkových úřadů vznikl zcela nový Státní pozemkový úřad v čele s ústředím sídlícím v Praze.

Hlavní činnosti:
- pomocí směny či koupě vytváří a spravuje nejen zákonnou rezervu státní půdy (50 000 ha) ale i rezervu pro rozvojové programy státu
- realizuje převody a směny zemědělských pozemků
- realizuje převody nemovitostí do práva hospodaření jiných složek státní správy
- spravuje, propachtovává (pronajímá) majetek, který je ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit SPÚ a uzavírá věcná břemena
- poskytuje územně analytické podklady
- vypořádává restituční nároky formou veřejných nabídek pozemků
- rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění včetně souvisejících činností a to tak, aby docházelo ve veřejném zájmu k funkčnímu uspořádání pozemků včetně zabezpečení přístupnosti či vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy
- realizuje komplexní pozemkové úpravy s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů, vodních nádrží a jiných krajinných prvků
- je příslušný hospodařit se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu
- zajišťuje činnosti související s aktualizací a vedením celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek
- je editorem údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
- společně s VÚMOP je spoluautorem projektu Monitoring eroze