Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Extrudery na plasty:

DATRIA s.r.o.

PAV G1 / 080

Veletrh: Plastex

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH

PAV G1 / 057

Veletrh: Plastex