Základní údaje

Czechia-Moravia spol. s r.o.

Adresa:
nám. Přemysla Otakara II. 90
566 01, Vysoké Mýto - Město
Česká republika
IČO: 28819667
Telefon: +420-720508002
Umístění:PAV P / 022
Veletrh: MSV

Firma vystavuje na stánku:

PENTA TRADING, spol. s r.o.

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Společnost Czechia - Moravia spol. s r.o. byla založena v roce 2011, kdy vznikla z agentury zabývající se dotačním managementem. Svoji činnost podstatně rozšířila o komplexní přípravu projektů a nové služby v celém procesu realizace projektu. Naším posláním je poskytovat klientům přidanou hodnotu zejména v oblasti inovací.
Hlavní činností společnosti je příprava projektů. V rámci této činnosti se snažíme provést klienty celým procesem, od zajištění potřebné dokumentace a přípravy žádosti, realizace výběrového řízení, až po žádost o proplacení, monitoring projektu i vyhodnocení efektivity. Můžeme pomoci zajistit financování. Pomůžeme i se spolufinancováním ze strukturálních fondů EU (např. OP PIK).
V oblasti dotačního řízení se tedy zaměřujeme především na programy zabývající se rozvojem průmyslu (inovace, technologie, …). Novým klientům rádi poradíme například s Inovačními vouchery, které mohou být dobrým nástrojem k sestavení business plánu. Jsme schopni v rámci poradenských aktivit a konzultací pomoci připravit smysluplné projekty, které dokáží zajistit úspory nákladů na zaměstnance a tím zvýšit konkurenceschopnost.
V oblasti vývoje výrobku dokážeme připravit firmu na komplexní a integrovaná řešení v digitálním prostředí prostřednictvím projektování a konstrukce, včetně pilotního ověření SW a sběru dat tak, aby došlo k zavedení do výroby ihned.
Významně spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci, ČVUT v Praze, VUT v Brně, zejména na úrovni poradenství a konzultací z hlediska zavádění inovací do celého výrobního a produkčního procesu, i samotného výrobku, včetně přípravy na hospodářské změny. Podnikům jsme již pomohli zvýšit technické a užitné hodnoty výrobku, technologií a služeb, a zvýšit efektivnost procesů výroby a poskytování služeb, prostřednictvím nákupu nových technologií a optimalizace SW k jejich řízení.
Umíme poradit v oblasti ověření vstupních dat tak, aby klientům nevznikaly zbytečné nebo duplicitní náklady (např. na servis, IT,…). Zajistíme komplexní analýzu a navrhneme optimální řešení. Klientům umíme nabídnout systematické a měřitelné řešení úspor nákladů v horizontu 10 let. Spolupracujeme s firmami SIEMENS, AEG, FOXCONN 4Tech.
Poradíme i s dotačním řízením v oblasti dosahování energetických úspor (v rámci průmyslových procesů a provozu budov, i např. Program EFEKT). U úspor energie máme také bohaté zkušenosti se získáváním dotací na dosažení energetických úspor v rámci provozu větších budov, jako jsou školy, městské úřady, apod. (IROP, OP ŽP).
Neustále se snažíme přizpůsobovat naše služby aktuálním potřebám klientů, a to ať pro podnikatele, tak i pro obce a ostatní municipality.
Czechia - Moravia spol. s r.o. je součástí sítě energetických poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – EKIS.
Náš tým specializovaných odborníků je schopen řešit projekty, jejichž realizace je zajímavá také mimo dotační politiky ČR a EU (v případě, že by pro vámi zamýšlený záměr nebylo možné získat podporu z veřejných zdrojů), a to především v oblasti: zateplení, vytápění, LED osvětlení a úspory v technologických procesech průmyslových podniků.

Obory vystavovatele

Obor: 09.03.08 Finanční instituce, financování projektů, služby

INOVACE: Stále více se prosazují nové technologie spojené s robotizací, automatizací či digitalizací, je nejvyšší čas předběhnout konkurenci a nové technologie implementovat i do Vašeho podniku. Nezaměstnanost v ČR je v posledních měsících nejnižší za posledních 20 let, je reálný odliv zaměstnanců, a automatizace či robotizace výroby se jeví jako vhodné řešení situace s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Na modernizaci výroby můžete využít dotaci ve výši 25 až 45 % ze způsobilých výdajů (dle velikosti podniku) z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Finance na nové výrobní technologie (strojní vybavení a zařízení včetně SW a sítí) a související stavební úpravy nemovitostí prostřednictvím inovačních projektů může získat každá firma, která chce do výroby či na trh uvádět nové či inovované výrobky či služby, nebo zlepšit organizační či marketingové procesy. Inovací ani dotací se není třeba obávat. Nabízíme Vám bezplatnou konzultaci Vašich projektů a zprostředkování jednání s odborníkem z Technické univerzity Liberec, který napsal 10 knih o inovacích. S touto autoritou naše společnost nejen spolupracuje na posouzení připravenosti daného projektu, ale i na základě zkušeností jsme řadě firem pomohli najít cestu, jakým způsobem by se měla ubírat cesta k vývoji nových výrobků a zavedení inovovaných výrobků do výroby a na trh. Průmysl 4.0 V oblasti implementace Průmyslu 4.0 do výrobních a zpracovatelských podniků spolupracujeme s odborníky, kteří se na digitalizaci specializují. Rádi Vám s nimi zprostředkujeme kontakt pro konzultaci a posouzení realizovatelnosti Vašeho záměru. Přínosy digitalizace lze identifikovat v těch to směrech: • Plynulejší řízení workflow (efektivní plánování na základě potřeb klientů, automatické generování klientských objednávek na základě monitoringu stavu jejich skladových zásob apod.) • Plánování dodávek a efektivnější řízení logistiky (chytré sklady, optimalizace rozvozových cest a vytížení dopravních prostředků apod.) • Robotizace standardizovaných kancelářských procesů (RPA) • Optimalizace nákladů na údržbu (prediktivní údržba na základě snímání stavu jednotlivých strojů a jejich opotřebení, optimalizace dodávek náhradních dílů apod.) • Snižování objemu skladovaných náhradních dílů (např. využitím zakázkové výroby nízkoobrátkových náhradních dílů za pomoci 3D tisku) • Zkrácení časů od prvotní myšlenky po uvedení výrobku na trh díky provázanosti mezi konstrukčními, logistickými a výrobními systémy Prostředky na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu (nikoliv prostou obnovu stávajícího strojního vybavení) lze čerpat z programu Technologie, z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který je zaměřena na zavádění Průmyslu 4.0 do praxe. Podpora je zaměřena na investice do výrobních technologií (např. obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, atd.) a zejména do nevýrobních technologií (zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování,…; diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí; infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat; technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd..). Výrobní technologie nesmí tvořit více jak 50 % z investičních nevýrobních technologií, tzn., že min 75 % způsobilých výdajů musí tvořit nevýrobní technologie. Přínosy Průmyslu 4.0 https://byznys.ihned.cz/prumysl-4-0/c1-66203090-prinosy-technologii-prumyslu-4-0-ocima-expertu ÚSPORY ENERGIE Ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu, je dlouhodobým globálním tématem společnosti. Náš tým svými dlouholetými znalostmi a zkušenostmi v oblasti úspor energií přispívá k naplňování toho cíle. Jednak jsme se stali součástí sítě energetických poradců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – EKIS, a jednak máme bohaté zkušenosti se zpracování projektů úspor energií spolufinancovaných z dotačních programů. Především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spolufinancuje energetické projety podnikatelských subjektů a dále Operačního programu Životní prostředí, který spolufinancuje energetické projekty veřejných subjektů. Energetické poradentství EKIS Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro širokou veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Poradí Vám v celém spektru otázek, které pomohou uspořit energii ve Vašich domovech i provozovnách. 5056 EKIS Vysoké Mýto Každé pondělí a středu 13 - 17 hod kompletní kontakty DOTACE A FINANCOVÁNÍ Existuje celá řada forem financování projektů od prostředků státního rozpočtu ČR, přes evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), až po jiné zdroje. Pro mnoho lidí není vždy lehké se v tomto nepřeberném množství zorientovat. Proto v rámci našich komplexních služeb poskytujeme také poradenství v oblasti financování projektů formou dotací či z jiných zdrojů. Proces získání financí z fondů EU je časově i administrativně velmi náročný, a vyžaduje odborné znalosti. K žádosti o dotaci se obvykle předkládá celá řada dokumentů (např. podnikatelský záměr nebo studie proveditelnosti). Získáním dotace vynakládání energie nekončí. Tzv. příjemci dotace jsou vázání pravidly poskytnuté dotace jak v průběhu samotné realizace projektu (např. při výběru dodavatelů, při povinné publicitě, účetnictví projektu), tak po ukončení realizace, v době udržitelnosti projektu. Podstatnou informací je fakt, že dotace je proplácena zpětně, až po ukončení celého projektu nebo po uzavření jeho dílčích etap. Je tedy nezbytné zajistit si předem finanční prostředky na předfinancování celého projektu nebo alespoň prvních etap projektu. Mezi nejvýznamnější zdroje finančních prostředků pro různé typy projektů patří operační programy financované z EU prostřednictvím ESIF. V rámci naší činnosti se zaměřujeme především na projekty energetických úspory a projekty podnikatelské infrastruktury (vybavení výrobních prostor, inovace, podnikatelské nemovitosti, …). K financování projektů lze použít také národní zdroje. Jednotlivá ministerstva mají stanovené priority alokace finančních prostředků. Jde hlavně o podporu výstavby prakticky všech druhů veřejné infrastruktury, dále oblast bydlení, životního prostředí a dalších. Našim klientům poskytujeme v oboru dotačního poradenství komplexní služby projektového managementu: • analýza a monitoring dotačních příležitostí, • zpracování dotační projektové dokumentace (žádosti o dotaci a nezbytných povinných a nepovinných příloh) • poradenství při čerpání dotace a realizaci projektů (dohled nad dodržováním pravidel pro poskytnutí dotace, sledování dodržování závazných termínů, finančního plánu a indikátorů projektu); • organizaci i administraci výběrových řízení jednak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak i výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly (u projektů, které jsou spolufinancovány z dotačních programů). • komunikace s poskytovatelem dotace; • zpracování průběžných a závěrečných zpráv projektů; • zpracování žádostí o platbu dotace - vyúčtování projektu z hlediska dotace; • poradenství v období udržitelnosti projektu.