Základní údaje

Olomoucký kraj

Adresa:
Jeremenkova 40a
779 11, Olomouc
Česká republika
IČO: 60609460
Telefon: +420-585508111
+420-585508696
Umístění:PAV Z / 005

Profil

Olomoucký kraj se nachází na severu střední Moravy a má 104 km dlouhou státní hranici s Polskem. Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým krajem. Svou rozlohou 5 267 km² zaujímá osmé místo mezi 14 kraji České republiky. Kraj se skládá z pěti okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk. Společně se Zlínským krajem tvoří správní region s názvem Střední Morava. Krajským městem je Olomouc (99 489 obyvatel). Z celkového počtu 399 obcí Olomouckého kraje má 30 statut města.

Obyvatelstvo
Olomoucký kraj je počtem obyvatel 636 356 sedmý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice. Průměrnou hustotou zalidnění 120,8 obyvatel na km² se řadí k průměrně lidnatým krajům. Hustota se však v jednotlivých částech kraje výrazně liší. Například na Jesenicku je hustota 55,5 obyvatel na km², oproti tomu na Přerovsku 156,3 obyvatel na km2. Vzdělanost a kvalifikovanost pracovní síly v Olomouckém kraji je v rámci České republiky nadprůměrná. Vysokoškolsky vzdělaných lidí je v Olomouckém kraji 11,4 %, což kraj řadí na 4. místo mezi všemi kraji ČR. V Olomouckém kraji má navíc pracovní síla zázemí v dlouholeté tradici průmyslové výroby.

Hospodářství
Olomoucký kraj má příznivé podnikatelské prostředí, které vychází ze silné průmyslové tradice, široké odvětvové a oborové základny, kvalitní a dostupné pracovní síly. To vše vytváří dobré podmínky pro rozvoj všech druhů podnikatelských aktivit. Olomoucký kraj má převážně průmyslový charakter. Nejvyšší zaměstnanost je vykazována v sektoru průmyslu a v terciérním sektoru. Zaměstnanost v zemědělství se neustále snižuje. Intenzivní zemědělská výroba je situována především do úrodné jižní části kraje. V hornaté severní části kraje převládá zemědělství extenzivní.
Z průmyslových odvětví je v kraji nejsilněji zastoupeno strojírenství. Rychle rostoucím odvětvím se v posledních letech stává elektrotechnický průmysl a také oblast optiky a jemné mechaniky či stavebnictví. Potravinářský průmysl má rovněž významné postavení i s ohledem na vysoký podíl zemědělské výroby v kraji. Svoji tradici se nadále zachovává i textilní a oděvní průmysl. Největší potenciál v oblasti inovací mají v současnosti obory nanotechnologií a biotechnologií.
Rovněž jako řada údajů o Olomouckém kraji, je i ekonomika v jednotlivých regionech kraje značně odlišná. Nejsilnější zázemí mají průmyslové obory v tzv. podnikatelském trojúhelníku, který je tvořen z přilehlých území měst Olomouc, Prostějov a Přerov, přičemž jednotlivá města jsou od sebe vzdálena zhruba 20 km.
Míra nezaměstnanosti v kraji je dlouhodobě vyšší, než je celorepublikový průměr. V současné době se pohybuje kolem 9 %. Z prostorového hlediska je míra nezaměstnanosti velmi různorodá, zatímco v jádrové oblasti kraje (město Olomouc, Prostějovsko) dosahuje nižších hodnot, nejvyšší nezaměstnanost vykazuje region Jesenicka. Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji je již řadu let výrazně pod celorepublikový průměr. V současné době dosahuje výše přibližně 22 250 Kč (900 USD).

Dopravní infrastruktura
Olomoucký kraj má výborné dopravní napojení na celonárodní i evropskou silniční i železniční síť. Krajem prochází dálnice D1 a dvě rychlostní komunikace (R46 a R35). Železniční tratě jsou krajem vedeny rovnoměrně, v Přerově se nachází důležitý železniční uzel a křižovatka dvou mezinárodních vysokorychlostních železničních koridorů (II. a III. tranzitní koridor). Nejvýznamnějšími dopravními tahy v kraji jsou:
• D1 – Lipník nad Bečvou – Bělotín (dále na Ostravu)
• R 46 – Olomouc – Vyškov (napojení na D1)
• R35 – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou
• I/55 – Olomouc – Přerov – Hulín
• I/44 – Mohelnice - Šumperk - Jeseník – Mikulovice (dále na Polsko)
• II. tranzitní koridor (v ČR v úseku Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav)
• III. tranzitní koridor (v ČR v úseku Mosty u Jablunkova – Ostrava – Přerov – Praha – Cheb)


Proč investovat v Olomouckém kraji:
• strategická poloha v centrální části Moravy
• výborná dopravní dostupnost (napojení na celorepublikovou síť dálnic a rychlostních komunikací, napojení na evropské tranzitní železniční koridory)
• dlouhá tradice a vysoká kvalita průmyslové výroby
• vysoký inovační potenciál místních firem (včetně podpory inovačních aktivit ze strany Vědeckotechnického parku při UP)
• vysoký počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel – kvalifikovaná pracovní síla
• nižší mzdové náklady na pracovní sílu v porovnání s celorepublikovým průměrem

Firmy zastoupené vystavovatelem

Město Jeseník

  • Česká republika

Město Litovel

  • Česká republika

Město Zábřeh

  • Česká republika

Statutarní město Olomouc

  • Česká republika

Statutární město Prostějov

  • Česká republika